Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Opo og Sandvinvatnet - flomsikring og kraftverk

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
7893
Saksnummer
201606897
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Henlagt/trukket sak
Tiltakshaver
SUNNHORDLAND KRAFTLAG AS
Fylke
Vestland
Kommune
Ullensvang
Vassdragsområde
048.Z
Søkt produksjon
170,00 GWh

SKL har trukket søknaden om Opo flomkraftverk per 2.11.2018.

Opovassdraget er et vernet vassdrag. Stortinget åpnet i 2016 for konsesjonsbehandling av kombinert kraftverk og flomtunell forbi Odda, med inntak i Sandvinvatnet og utløp i Sørfjorden. Prosjektet var planlagt å gi flomsikring av Sandvin og Odda, og produksjon av inntil 170 GWh i året.

NVE mener at bygging av flomkraftverket vil få vesentlige negative konsekvenser for landskapsopplevelsen av Opo i Odda, som igjen vil gi ringvirkninger for blant annet rekreasjon og fiske. En utbygging vil være negativ for fisk i Opo, særlig muligheten for å reetablere storlaksbestanden.

Utbyggingen vil gi en vesentlig kraftproduksjon og økt flomsikring for et begrenset antall bygninger ved Sandvin. NVE har allerede sikret Opo gjennom Odda til samme nivå som NVEs øvrige sikringstiltak. For Odda by vil utbyggingen gi økt flomsikring kun ved svært sjeldne flommer.

Etter NVEs mening vil ikke fordelene ved tiltaket veie opp for de forventede negative effektene. NVEs innstilling kan lastes ned fra denne siden.

Olje- og energidepartementet vil stå for den videre saksbehandling.

*****

Søknaden, fagrapporter og tilleggsutredninger til søknaden kan lastes ned fra dokumentlisten på denne siden. Meldingen og uttalelser til meldingen er midlertidig fjernet fra siden av plasshensyn, men kan fås ved å kontakte saksbehandler.

På oppdrag fra NVE har Multiconsult utarbeidet et mulighetsstudie for Opovassdraget, som kan lastes ned herfra. Multiconsult har også utarbeidet en oppfølgende rapport om ett av de potensielle alternativene til flomsikring, flomluke i Sandvinvatnet. Denne kan lastes ned fra dokumentlisten på denne siden..

Filenes nummerering har ingen betydning utover å sortere filene på siden, og kan bli endret på.