Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Gloppeelva - Trysilfossen kraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
7649
Saksnummer
201503566
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Opprusting og utvidelse
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
01.12.2017
Tiltakshaver
GLOPPEN KOMMUNE
Fylke
Vestland
Kommune
Gloppen
Vassdragsområde
087.A4
Søkt produksjon
5,60 GWh

NVE har mottatt søknad fra Gloppen kommune om tillatelse til å ruste opp og utvide Trysilfossen kraftverk, Eidsfossen kraftverk og Evebøfossen kraftverk i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane

 

Gloppeelva – Gloppen kommune og SFE Produksjon AS

 

Gloppen kommune ønsker å ruste opp og utvide Trysilfossen kraftverk, Eidsfossen kraftverk og Evebøfossen kraftverk i Gloppen kommune. Dagens tre kraftverk utnytter bare en liten del av vannføringen, og Gloppen kommune ønsker nå å benytte en større andel av tilgjengelig ressurs til produksjon av miljøvennlig energi. Middelvannføringen i elva er 43,1 m3/s ved Trysilfossen kraftverk. De to nederste kraftverkene, Eidsfossen og Evebøfossen kraftverk, har også et behov for betydelig opprusting. Totalt vil omsøkte tiltak gi 4,2 MW økning i installasjon og 21,8 GWh/år i ny fornybar kraft.

 

Trysilfossen kraftverk

 

Trysilfossen kraftverk er tilrettelagt for installasjon av et tredje aggregat med slukeevne 22 m3/s. Dagens inntak er bygget uten mulighet for avstenging, og eksisterende inntak erstattes av et nytt inntak på samme sted. Utover inspeksjon er det ikke planlagt tiltak i tunnelen. Dam Trysilfossen er i tilfredsstillende stand og det planlegges ingen tiltak på dammen. Fisketrappa ved Trysilfossen har ikke vært i bruk på mange år og bør vurderes fjernet. Nytt aggregat installeres i eksisterende kraftstasjon. Det vil ikke bli foretatt utvendige endringer på kraftstasjonen. Eksisterende regulering av Breimsvatnet mellom kote 59,34 og kote 61,14 forutsettes videreført som i dag. Det gjøres heller ingen endringer i utløpet fra kraftverket, og fallhøyden forblir dermed uforandret. Normalt undervann ligger på kote 49,30 og brutto fallhøyde varierer fra kote 11,84 til kote 10,04. Utløpet fra kraftverket går direkte tilbake til elveløpet. Installert effekt er blir økt fra dagens 3 MW til 4,6 MW, og forventet årlig produksjon øker med 5,6 GWh. Det er i dag ikke krav til minstevannføring i Trysilfossen kraftverk og det er ikke planlagt slipp av minstevannføring i ny søknad.

 

Eidsfossen kraftverk

 

Opprusting og utvidelsen av Eidsfossen kraftverk tar utgangspunkt i eksisterende kraftverk og driftserfaringer fra anlegget. Eksisterende inntak for aggregat I, II og III erstattes av nytt inntak med finvaregrinder og luker. Nytt inntak bygges på samme sted som eksisterende inntak. Trykkrøret for aggregat I og II gjenbrukes for nytt aggregat VII, som erstatter aggregat I og II. Trykkrøret for aggregat III skiftes ut med nytt trykkrør for nytt aggregat VIII. Høyeste regulerte vannstand forblir uendret på kote 45,6.

 

Aggregat I, II og III erstattes av aggregat VII og VIII. For aggregat IV gjennomføres det en hovedrevisjon som inkluderer ny turbinregulator og rehabilitering av innløpsventil. Aggregat VII og VIII plasseres i eksisterende bygg og det planlegges ingen utvendige endringer på kraftstasjonen. Total slukeevne økes fra 26,3 m3/s til 32,8 m3/s og installert effekt økes fra 6,7 MW til 8,9 MW. Forventet årlig produksjon øker med 12,8 GWh.

 

Det er ikke krav til slipping av minstevannføring i Eidsfossen i dag. Anleggseier Gloppen kommune ser på Eidsfossen som en turistattraksjon og ønsker minstevannføring i fossen i perioden 1/5‑31/8. Det foreslås en minstevannføring på 7,5 m3/s, samt slipping av 0,5 m3/s i fisketrappen, slik at total vannslipping i perioden blir 8 m3/s. Slipping av vann i fisketrappen foreslås i perioden 15/6‑30/9, altså en lengre periode enn tidsrommet for slipping av minstevannføring grunnet oppvandring av fisk. I tidsrommet utenfor slipping av minstevannføring slippes kun 0,5 m3/s i fisketrappen.

 

Evebøfossen kraftverk

 

Opprusting og utvidelse av Evebøfossen kraftverk tar utgangspunkt i at eksisterende anlegg rives og erstattes med nytt. Plassering av alle anleggsdeler blir som i dag. Høyeste regulerte vannstand forblir uendret på kote 8,05. Ny dam bygges på samme sted som gamle og utformes som en massiv betongdam med overløp i hele lengden. Ny inntakskonstruksjon i betong bygges på sørsiden av elva. Inntaket bygges i ett med kraftstasjonen og vannveien vil bestå av en sjakt som leder vannet ned til en Z-turbin (vertikal kaplanturbin) med effekt 0,8 MW og slukeevne 14,0 m3/s. Forventet årlig produksjon øker med 3,4 GWh. Eksisterende fisketrapper, to på nordsiden av elva og en på sørsiden, skal videreføres. Det er ikke krav til minstevannføring i Evebøfossen kraftverk, og det er ikke planlagt slipp av minstevannføring i ny søknad.