Åmotsfoss kraftverk

Registreringsnummer
7599
Saksnummer
201406138
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
12.10.2018
Tiltakshaver
Åmotsfoss kraftverk SUS
Fylke
Telemark
Kommune
Nissedal
Vassdragsområde
019.D621
Søkt produksjon
20,30 GWh

NVE har mottatt søknad fra Åmotsfoss kraftverk SUS om tillatelse til bygging og drift av Åmotsfoss kraftverk i Nissedal kommune i Telemark

Kraftverket vil utnytte avrenninga fra et nedbørfelt på 2 388 km². Inntaksdammen blir ca. 25 m lang og vil øke vannstanden ca. 300 m oppover elveløpet. Fra inntaket føres vannet i en ca. 110 m lang kanal ned til kraftverket. Kraftverket vil ha en årlig middelproduksjon på 20,3 GWh. Kraftverket får ingen rørgate eller tunnel. Det er behov for ca. 600 meter ny vei fra eksisterende skogsbilvei og fram til snuplass ved kraftstasjonen, samt en avgreining fra denne veien til brua som går over kanalen. Det er ikke planlagt slipp av minstevannføring da tiltaket ikke vil medføre tørrlegging av elveløpet.