Sagaelva kraftverk

Registreringsnummer
7520
Saksnummer
201407141
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
01.04.2019
Fylke
Vestland
Kommune
Kinn
Vassdragsområde
085.61Z
Søkt produksjon
9,10 GWh

NVE gjev Flora kommune løyve til å bygge Sagaelva kraftverk i Flora kommune i Sogn og Fjordane. Kraftverket vil produsere om lag 9 GWh i eit middels år, noko som svarar til straumforbruket til 450 husstandar.

9 GWh i eit middels år, noko som svarar til straumforbruket til 450 husstandar. NVE legg vekt på at ei utbygging av Sagaelva kraftverk vil vere eit bidrag til auka produksjon av fornybar energi med avgrensa miljøeffektar. Ulempene er primært knytt til moglege konsekvensar for landskap og naturmangfald. NVE meiner at ulempene kan avgrensast ved å sette vilkår om mellom anna tilstrekkeleg minstevassføring og aktsemd i anleggsfasen. NVE meiner nytten av tiltaket er større enn skadar og ulemper for private og allmenne interesser, og gjev difor løyve til bygging av Sagaelva kraftverk.