Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Skuåna kraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
7350
Saksnummer
201400750
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Avslått søknad
Vedtaksdato
03.09.2021
Tiltakshaver
Ukjent
Fylke
Agder
Kommune
Lindesnes
Vassdragsområde
022.C2
Søkt produksjon
3,60 GWh

NVE avslår søknad om bygging av vannkraftverk i Lindesnes.

Skuåna Kraftverk SUS har søkt om tillatelse til å bygge Skuåna vannkraftverk i Lindesnes i Agder. NVE har vurdert at de negative konsekvensene ved prosjektet er så store at søknaden får avslag.

NVE mener at en utbygging av kraftverket vil føre til stor negativ påvirkning på en elvestrekning som i dag er et viktig gyte- og oppvekstområde for sjøørret i et nasjonalt laksevassdrag. NVE har derfor lagt stor vekt på ulempen byggingen vil ha på anadrom fisk og vannmiljø. Tørrere vannmiljø vil også gi negative konsekvenser for en lokalt viktig bekkekløft som er registrert i elven.

NVE konkluderer med at byggingen av Skuåna kraftverk har få samfunnsmessige fordeler, og at tiltaket i liten grad kan bære ulemper for private og allmenne interesser. Etter NVEs syn finnes det ikke avbøtende tiltak som vil redusere de negative konsekvensene i tilstrekkelig grad, siden dette vil svekke lønnsomheten i prosjektet ytterligere.

Kraftverket ville gitt en årlig produksjon på omtrent 3,6 GWh, noe som tilsvarer strømbruken til omtrent 180 husstander.