Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Riving av 132 kV luftledning Ultvedt-Smestad

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202004896
Status
Annet vedtak
Dato
28.10.2021
Fylke
Oslo, Viken
Kommune
Oslo, Ringerike

NVE ga den 28. juni Statnett tillatelse til å rive den ca. 31,6 km lang 132 kV luftledningen mellom Ultvedt i Ringerike kommune og Smestad transformatorstasjon i Oslo kommune.


NVE har mottatt en klage på vedtaket om ekspropriasjonstillatelse 

Luftledningen er normalt ikke i drift, og den eneste funksjonen til luftledningen per i dag er å ligge som reserve inn til Oslo. Statnett har forsterket ledningsnettet inn til Oslo, og det er derfor ikke behov for reserveledningen. Vi mener derfor at tiltaket ikke påvirke forsyningssikkerheten, og at ledningen følgelig bør rives.


Luftledningen båndlegger i dag et 32 meter bredt rettighetsbelte, går gjennom mye brukte og viktige friluftsområder, naturvernområder og nær bebyggelse. Det å rive denne vil dermed ha positive virkninger for private og allmenne interesser, samt for areal- og miljø.
Store deler av ledningen går gjennom mye brukte områder, og når anleggsarbeidene pågår vil det gi ulemper for de som bor/bruker området med stengte stier, ferdselsårer, skiløyper med videre. For å minimere de negative virkningene av anleggsarbeidene har vi satt vilkår om at Statnett skal utforme en miljø-, transport- og anleggsplan.


Kraftledningen er et statlig listeført kulturminne. NVE har av denne grunn satt vilkår om at englemast nr. 315, som er masten etter parkeringsplassen på Wyllerløypa i retning Oslo, skal bevares.