Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Riving av 132 kV luftledning Ultvedt-Smestad

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202004896;202115110
Status
Annet vedtak
Dato
28.10.2021
Fylke
Oslo, Viken
Kommune
Oslo, Ringerike

NVE ga den 28. juni 2021 Statnett tillatelse til å rive den ca. 31,6 km lange 132 kV luftledningen mellom Ultvedt i Ringerike kommune og Smestad transformatorstasjon i Oslo kommune.


NVE mottok 3. oktober 2021 miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) fra Statnett for rivning av ledningen. NVE har nå godkjent MTA for anlegget. NVE delgodkjente den delen av MTA som gjalt strekningen mellom Stubberud og Bogstad i Oslo hhv. 1. november og 1. desember 2021. Filene for alle tre godkjenningene finner du til høyre. 

Luftledningen er normalt ikke i drift, og den eneste funksjonen til luftledningen per i dag er å ligge som reserve inn til Oslo. Statnett har forsterket ledningsnettet inn til Oslo, og det er derfor ikke behov for reserveledningen. Vi mener derfor at tiltaket ikke påvirke forsyningssikkerheten, og at ledningen følgelig bør rives.


Luftledningen båndlegger i dag et 32 meter bredt rettighetsbelte, går gjennom mye brukte og viktige friluftsområder, naturvernområder og nær bebyggelse. Det å rive denne vil dermed ha positive virkninger for private og allmenne interesser, samt for areal- og miljø.
Store deler av ledningen går gjennom mye brukte områder, og når anleggsarbeidene pågår vil det gi ulemper for de som bor/bruker området med stengte stier, ferdselsårer, skiløyper med videre. For å minimere de negative virkningene av anleggsarbeidene har vi satt vilkår om at Statnett skal utforme en miljø-, transport- og anleggsplan. MTA er en plan for hvordan anlegget skal rives slik at miljø og landskap blir ivaretatt på best mulig vis.


NVEs saksbehandler av MTA er Matilde Anker, man@nve.no


Kraftledningen er et statlig listeført kulturminne. NVE har av denne grunn satt vilkår om at englemast nr. 315, som er masten etter parkeringsplassen på Wyllerløypa i retning Oslo, skal bevares.