Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Sigdestad kraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
7041
Saksnummer
201300041
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
15.06.2016
Tiltakshaver
SIGDESTAD KRAFTVERK AS
Fylke
Vestland
Kommune
Bremanger
Vassdragsområde
086.5A
Søkt produksjon
25,10 GWh

NVE gjev løyve til Sigdestad og Elde kraftverk i Bremanger kommune og Stårheim kraftverk i Eid kommune. Kloveelva kraftverk i Eid kommune får avslag.

 

 Dei tre kraftverka som har fått løyve, vil produsere om lag 39 GWh i eit medels år, noko som svarar til straumbruken til om lag 1800 husstandar. Prosjektet som fekk avslag kunne gitt om lag 8 GWh/år.
Anadrom fisk, ål og landskap, har vore sentrale tema i NVE si vurdering av desse prosjekta. NVE har gjeve konsesjon til kraftverka som gjev minst konflikt med desse allmenne interessene, og som samstundes vil bidra til produksjon av fornybar energi.
NVE har sett vilkår til det enkelte prosjektet som har fått løyve for å redusere dei negative verknadane for allmenne interesser. Etter NVE si vurdering er det ikkje mogleg å gjera tilpassingar som vil bøte på dei negative verknadane av kraftverket som har fått avslag.

NGK Utbygging har opprettet et eget utbyggingsselskap - Sigdestad Kraftverk AS, og 16.03.2017 ble konsesjonen for Sigdestad kraftverk formelt overført til dette selskapet.