Melkevoll kraftverk

Registreringsnummer
7015
Saksnummer
201300203
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Avslått søknad
Vedtaksdato
13.12.2017
Tiltakshaver
Melkevoll Elvekraft SUS
Fylke
Vestland
Kommune
Stryn
Vassdragsområde
088.1C
Søkt produksjon
3,77 GWh

NVE avslår søknaden frå Melkevoll Elvekraft SUS om løyve til å byggje Melkevoll kraftverk i Stryn kommune i Sogn og Fjordane. NVE meiner at utbygging vil vere i strid med vassressurslovas reglar om kraftutbygging i verna vassdrag.  

NVE legg vekt på at turisme og friluftsliv er ein del av vernegrunnlaget for Oldenvassdraget, og at Melkevoll kraftverk vil redusere verdiane for desse interessene. Særleg gjeld dette inngrepa og vassføringsreduksjonen i inntaksområdet, som ligg sentralt i eit nasjonalt viktig turistområde.

NVE meiner i tillegg at terrenginngrepa langs røyrtraseen vil vere omfattande og negativt for landskapet i området. Utbygginga vil også kunne få nokre konsekvensar for storaurebestanden i Oldenvassdraget.

Melkevoll kraftverk ville ha bidrege med ein gjennomsnittleg kraftproduksjon på 3,77 GWh. Dette utgjer straumbruken til 188 husstandar.