Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Folla kraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
6745
Saksnummer
201204118
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Avslått søknad
Vedtaksdato
03.12.2015
Tiltakshaver
ERIK MORTENSON
Fylke
Innlandet
Kommune
Folldal
Vassdragsområde
002.MC0
Søkt produksjon
12,70 GWh

NVE gjev ikkje løyve til Folla kraftverk

NVE gjev ikkje løyve til å byggje Folla kraftverk. Folla kraftverk var planlagt med ein forventa årleg produksjon på 12,7 GWh, noko som svarar til straumbruken til omlag 635 husstandar.

 

Grunngjevinga for avslaget er at kraftverket ville hatt negative følger for naturmangfald, landskap og brukarinteresser. NVE vurderer at skader og ulemper for private og allmenne interesser er større enn nytten av tiltaket og gjev difor ikkje løyve til bygging av Folla kraftverk.