Øvre Russvik kraftverk

Registreringsnummer
6631
Saksnummer
200800089
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
11.02.2014
Tiltakshaver
SMÅKRAFT USPP 1 AS
Fylke
Nordland
Kommune
Hamarøy
Vassdragsområde
171.82C
Søkt produksjon
10,00 GWh

Utsatt byggefrist. Ny frist er 11.02.2024

 

Konsesjon til Øvre Russvik kraftverk i Tysfjord kommune i Nordland

Departementet har omgjort NVEs vedtak om avslag for Øvre Russvik kraftverk.

Kraftverket vil bidra med en årlig kraftproduksjon på rundt 10 GWh fornybar energi. Tiltaket vil også gi positive ringvirkninger lokalt og varige inntekter til søker og kommune.

Departementet mener at Øvre Russvik kraftverk ikke vil ha uakseptable negative konsekvenser for landskap, friluftsliv og biologisk mangfold eller andre interesser. Departementet legger også vekt på at en realisering av Øvre og Nedre Russvik kraftverk sammen vil utgjøre en god ressursutnyttelse av vassdraget.

Vassdraget har etter departementets oppfatning ingen store landskaps- eller naturverdier som vil berøres av redusert vannføring, men påpeker at det må fastsettes en minstevannføring som ivaretar livsgrunnlaget for vassdragstilknyttede organismer og elvas verdi som lokalt landskapselement.