Revisjon av konsesjonsvilkår - Hjartdøla

Registreringsnummer
6431
Saksnummer
201104735
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Revisjon av konsesjonsvilkår
Status
NVEs innstilling til ED (positiv)
Tiltakshaver
SKAGERAK KRAFT AS
Fylke
Telemark
Kommune
Hjartdal
Vassdragsområde
016.EZ

NVE tilrår nye konsesjonsvilkår for Hjartdal-Tuddalsvassdraget

 

NVE rår Olje- og energidepartementet til å gje Skagerak Kraft AS (SK) nye konsesjonsvilkår for reguleringen av Hjartdal-Tuddalsvassdraget i kommunane Hjartdal og Seljord i Telemark.

På bakgrunn av krav frå Hjartdal kommune, Norges Jeger- og fiskerforbund (NJFF) avd. Telemark, Reisjå og Bondal utmarkslag, grunneigarar ved Sønnelandsvatnet og Skjesvatn Vel har NVE handsama revisjon av konsesjonsvilkåra for Hjartdal-Tuddalsvassdraget.

Av omsyn til biologisk mangfald, friluftsliv og landskap tilrår NVE vilkår om slepp av minstevassføring i Omnesfossen, Hjartdøla, Heiåi og Bjordøla.

 

NVE tilrår også at det blir gjeve moderne konsesjonsvilkår for reguleringa av vassdraget, som gjev moglegheit til å pålegge ulike avbøtande tiltak.

NVE tilrår ikkje slepp av minstevassføring frå andre bekkeinntak enn dei som er nemd ovanfor og heller ikkje magasinrestriksjonar. Vi meiner fordelane for fisk, landskap, friluftsliv eller vassmiljø ikkje veg opp for reduksjonen i kraftproduksjon og kostnadane dette ville ha ført med seg.

 

Revisjonssaken er relatert til 016.EZ Hjartdøla med RevID: 123 i NVE Rapport 49/2013