— I et samfunnsmessig perspektiv vektlegger vi verdien av regulerbar kraft tungt, og den nye regulerbare kraften er den største fordelen ved det omsøkte tiltaket. Samtidig har vi lagt vekt på at ingen viktige verdier for miljøet vil gå tapt eller bli berørt på en vesentlig negativ måte, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Planene for utbyggingen er utviklet i tett samarbeid med grunneiere og fallrettighetshavere i området. Anleggsperioden skal tilpasses villreinens bruk av området, og tiltakene antas å ikke få konsekvenser for Vossolaksen.

BKK er også gitt konsesjon til to overføringer av mindre nedbørfelt og et bekkeinntak øverst i Eksingevassdraget i Vaksdal kommune. Overføringene tas inn på eksisterende driftstunnel til Evanger kraftverk. Som en følge av tidligere overføringer fra Eksingedalsvassdraget til Evanger kraftverk, er dagens tilstand i vassdraget tillagt betydelig vekt i vurderingene i denne saken.

 Tilleggsoverføringene fra Eksingevassdraget vil redusere vannføringen i så liten grad at tilgroingstilstanden og forholdene for anadrom fisk i vassdraget trolig ikke vil påvirkes i særlig grad. Det er en forutsetning for konsesjonen at både overvåkning og fysiske avbøtende tiltak fortsetter som i dag, og at ytterligere tiltak også iverksettes dersom de anses hensiktsmessige, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Produksjonen som tilleggsoverføringene vil gi i Evanger kraftverk, er beregnet til 6,9 GWh/år.

BKK Produksjon AS er heleid datterselskap av BKK AS, og er i dag den største regionale kraftprodusenten på Vestlandet.