Vartdal vassverk - nedtapping av Nedre Svartevatn

Registreringsnummer
6105
Saksnummer
200801596
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Vannuttak
Underordnet sakstype
Overflatevann
Formål
Alminnelig vannforsyning
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
30.08.2018
Tiltakshaver
VARTDAL VASSVERK
Fylke
Møre og Romsdal
Kommune
Ørsta
Vassdragsområde
095.3Z

Vartdal Vassverk - Søknad om etablering av Nedre Svartevatn som nausvasskjelde i Ørsta, Møre og Romsdal

Vartdal Vassverk er eit konsesjonsfritt anlegg, og forsyner om lag 243 husstandar og vasskrevjande industri i Vartdal med vatn. Vassverket søker om løyve til å nytte Nedre Svartevatnet som permanent nausvasskjelde. Det er søkt om løyve til å tappe ned vatnet tre meter, frå kote 617 og ned til kote 614.

NVE har valt å gi eit tidsavgrenas løyve fram til 31.12.2028 og legg vekt på at nedtapping av Nedre Svartevatn vil sikre vassforsyninga til abonnentar knytt til Vartdal Vassverk. Tiltaket vil etter vår vurdering ikkje gi store konsekvensar for allmenne interesser. Etter vår vurderinig er fordelane ved tiltaket større enn skadar og ulemper for allmenne og private interesser.