Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Overføring fra Øystesevassdraget til Samnangervassdraget

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
6087
Saksnummer
201001976
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Opprusting og utvidelse
Status
Avslått søknad
Vedtaksdato
28.08.2017
Tiltakshaver
BKK Produksjon AS
Fylke
Hordaland
Kommune
Kvam, Samnanger
Vassdragsområde
052.6C
Søkt produksjon
41,50 GWh

 

NVE rår Olje- og energidepartementet til å gje BKK Produksjon AS løyve til å overføre vatn frå Vossadalsvatn i Øystesevassdraget til Svartavatn i Samnangervassdraget, og til å gje Øystese Kraft AS løyve til å byggje det reduserte alternativet for Øystese kraftverk i Øystesevassdraget, i Kvam herad i Hordaland fylke.

 

NVE meiner at utbyggingane er viktige bidrag til fornybar kraftproduksjon, og at dei har avgrensa miljøeffektar. Samla årleg produksjon for båe prosjekta blir 83 GWh (41,5 GWh på kvart av prosjekta), noko som svarer til straumbruken til 4150 husstandar.

 

NVE tilrår at det blir gjeve løyve til overføring av vatn frå Vossadalsvatn i Øystesevassdraget til Svartavatn reguleringsmagasin. Vatnet vil nyttast til å produsere regulerbar kraft i kraftverka i Samnangervassdraget. Vatnet vil førast i tunell frå Vossadalsvatn til Søyegjelet, og renne ned til Svartavatn.

 

NVE tilrår og at det blir gjeve løyve til bygging av det reduserte alternativet for Øystese kraftverk. Kraftstasjonen skal byggjast i fjell vest for munninga av Øystesegjelet. Vatnet vil førast i tunell frå inntaksdam nokre hundre meter nedstrøms Fitjadalsvatn, og kjem ut i Øysteseelva ved Laksehølen. I tillegg tilrår NVE at kraftverket blir kopla til kraftnettet via ein 400 m lang nedgraven jordkabel.

 

Dei planlagde utbyggingane vil redusere vassføringa i Øysteseelva. Men med innføring av tilstrekkeleg minstevassføring, og med god planlegging og oppfølging av anlegga i byggjetida, vil skadeverknadane for miljø og landskap vere akseptable.

NVE vurderer at fordelane av tiltaka i høve til dei ålmenne og private interessene er større enn skadane og ulempene.