Støyldalen kraftverk

Registreringsnummer
5879
Saksnummer
200905347
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Underordnet sakstype
Småkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
07.12.2016
Tiltakshaver
SKAGERAK KRAFT AS
Fylke
Telemark
Kommune
Nissedal
Vassdragsområde
019.F21Z
Søkt produksjon
8,20 GWh

NVE gjev løyve til Støyldalen kraftverk i Håtveitåi, medan søknad om Klovefoss kraftverk i same vassdrag vert avslått.

 

Støyldalen kraftverk vil produsere om lag 8 GWh/år i eit middels år, noko som svarar til straumbruken til om lag 400 husstandar. Klovefoss kraftverk kunne produsert om lag 5 GWh/år.

Sentralt tema i NVE si vurdering er landskap og inngrepets omfang. Bortfall av ein markert foss og stor inngrep knytt til røyrtraseen for Klovefoss kraftverk er forhold som veier tungt i NVE si vurdering. Området rundt Støyldalen kraftverk ligg meir utligjengelig til. Det er registrert to viktige naturtypar i området. Den eine, ei viktig slåttemyr, er ein utvald naturtype. NVE meiner at med ein endra røyrtrasé og vilkår knytt til utføring av anleggsarbeid, vil naturtypane ikkje bli nemneverdig skadelidande.

Kontaktpersonar:

Seksjonssjef Øystein Grundt, tlf. 22 95 93 89/ 901 98 216

Sakshandsamar Kristine Naas, tlf. 22 95 97 66