Nettplan Stor-Oslo - Ny 420 kV forbindelse Hamang - Bærum - Smestad

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201908956
Status
Klage oversendt OED
Dato
24.03.2022
Fylke
Oslo, Akershus
Kommune
Oslo, Bærum

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga den 30. august 2021 Statnett SF konsesjon og ekspropriasjonstillatelse for bygging og drift av en ca. 12 km lang luftledning mellom Hamang, Bærum og Smestad transformatorstasjoner i Oslo og Bærum kommuner.


NVE har mottatt 360 klager på vedtaket. Vi oversendte klagene til Olje- og energidepartementet for endelig behandling den 24. mars 2022. Brev med klageoversendelsen og sammenfatning av klager finnes i boksen til høyre. 

Begrunnelse for vedtak

Strømforbruket i Oslo og Bærum øker, og kapasiteten på strømnettet er dårlig. For å sikre at innbyggerne har en sikker strømforsyning framover må dagens luftledning, som er fra 1952, byttes ut med en ny forbindelse som har høyere kapasitet.

Virkninger av tiltaket

Den nye luftledningen skal erstatte dagens luftledning som skal rives før den nye luftledningen bygges. Luftledningen skal bygges i samme trasé, og mastene skal plasseres der dagens master er plassert. De nye mastene vil være i snitt 38 meter høye, som er en økning fra dagens master som er 21 meter høye. Dette vil gjøre at mastene blir mer synlig, spesielt på avstand. Støyen vil øke marginalt, mens magnetfeltet vil reduseres noe. Samlet sett mener vi at en ny luftledning vil ha akseptable virkninger siden den skal erstatte dagens luftledning på den samme strekningen.

Begrunnelse for at vi gir tillatelse til luftledning

NVEs begrunnelse for at det skal bygges luftledning og ikke kabel er kostnadsforskjellen mellom luftledning og kabel. Selv om kabel vil ha positive effekter for nærmiljøet, er det samtidig fire ganger så dyrt sammenlignet med luftledningen. Stortinget har vedtatt retningslinjer for hvordan utbyggingen i kraftnettet skal gjøres. På grunn av den store prisforskjellen mellom kabel og luftledning skal kraftledninger på dette spenningsnivået som hovedregel bygges som luftledning. Stortingets retningslinjer har vært sentrale i de vurderingene som NVE har gjort. I dette tilfellet er en luftledning både teknisk mulig å bygge, og har etter vår mening akseptable konsekvenser. Derfor mener vi ikke at det er grunnlag for å gå bort fra Stortingets vedtatte retningslinjer i denne saken.