Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Rød transformatorstasjon - Oppgradering og fornyelse

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201904611
Status
Konsesjon gitt
Dato
12.02.2021
Fylke
Vestfold og Telemark
Kommune
Skien

NVE ga 24.4.2020 konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til Statnett for å oppgradere Rød transformatorstasjon. NVE ga 12.2.2021 konsesjon til Statnett for å bygge en ny 300 MVA transformator i nye celle inne på stasjonsområdet.

Statnett SF søkte 25.4.2019 om konsesjon for å utvide Rød transformatorstasjon, inkludert oppgradering av adkomstvei til stasjonen. Statnett søkte 30.10.2019 om ny trasé for deler av adkomstveien. Statnetts begrunnelse for søknaden er at det er behov for å skifte ut to transformatorer i stasjonen på grunn av alder og for å legge til rette for økt kraftuttak i underliggende nett. 

NVEs gir Statnett tillatelse til to nye transformatorer i Rød transformatorstasjon som erstatter to av dagens transformatorer. Det gis også tillatelse til å utvide stasjonsområdet til å omfatte området Mudda, der det gis tillatelse til å bygge kontrollbygg, oppmøtebygg og garasjebygg/verksted. NVE gir samtidig tillatelse til å rive eksisterende kontroll-/oppmøtebygg og fasekompenseringsbygg.

NVE gir tillatelse til å bygge en ca. 150 meter lang ny permanent vei frem til eksisterende anleggsvei. NVE gir tillatelse til at veien kan etableres langs jernbanen. NVE gir også tillatelse til at dagens anleggsvei kan oppgraderes til nødvendig standard for å kunne benytte veien til blant annet transformatortransport. Veien skal ikke asfalteres med mindre det er nødvendig for transformatortransporten eller andre tyngre transporter. NVE setter vilkår om at Statnett ikke kan bruke denne veien som permanent adkomstvei til Rød transformatorstasjon. Hvis Statnett ser det som ønskelig å bruke anleggsveien til permanent adkomstvei, må det sendes inn en ny søknad.

NVE gir tillatelse til å etablere permanent massedeponi vest for stasjonen og et midlertidig anleggsområde sør for stasjonen.

NVE gir Statnett ekspropriasjonstillatelse til erverv av nødvendige rettigheter for gjennomføring av anleggsarbeidet. NVE gir ikke ekspropriasjonstillatelse for å benytte anleggsveien som permanent adkomstvei til Rød transformatorstasjon. NVE forventer at Statnett forsøker å inngå minnelige avtaler med berørte grunneiere og rettighetshavere.

Se notatet "Bakgrunn for vedtak" på høyre side for nærmere gjennomgang av NVEs vurderinger.