132 kV kraftledning Finnfjordbotn-Silsand

Tiltakshaver
ARVA AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201904820;202016103
Status
Konsesjon gitt
Dato
23.06.2020
Fylke
Troms
Kommune
Senja

Norges vassdrags- og energidirektorat ga den 23. juni 2020 Troms Kraft Nett AS konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til å bygge en ny 8,2 km lang 132 kV kraftledning mellom Silsand og Finnfjordbotn transformatorstasjoner. Kraftledningen skal erstatte dagens 8,7 km lange 66 kV kraftledning.

Etter klagebehandling i Olje- og energidepartementet ble NVEs vedtak stadfestet den 4.november.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) fra Arva AS for bygging av 132 kV kraftledning fra Finnfjordbotn til Silsand. MTA skal være godkjent av NVE før anleggsstart, og planen er nå sendt på høring. Dokumentene er tilgjengelige til høyre på denne siden. NVE ber om eventuelle innspill til anleggets utforming og hvordan anleggsarbeidet kan gjennomføres innen 27.01.2021.

NVE har gitt tillatelse til en 1,8 km lang jordkabel fra Finnfjordbotn transformatorstasjon til Botn. Det gis tillatelse til Troms Kraft Nett primært omsøkt plassering av kabelendemast ved Botnelva. Videre er det gitt tillatelse til en 4,2 km lang luftledning frem til Skipvika. Luftledningen skal bygges med H-master i brun farge. Fra kabelendemasten ved Skipvika er det gitt tillatelse til en 200 meter lang kabel i bakken ned til Gisundet, en 1,5 km lang sjøkabel over Gisundet, og en 500 meter lang kabel i bakken til Silsand transformatorstasjon.

Kraftledningen skal erstatte dagens 66 kV kraftledning på samme strekning. NVE har satt vilkår om at denne skal rives innen to år etter at ny kraftledning er satt i drift. Det innebærer at 7,3 km av dagens luftledning skal rives.   

NVE har samtidig gitt tillatelse til to transformatorer i Silsand transformatorstasjon. Transformatorene skal plasseres innendørs, og NVE har derfor gitt tillatelse til nødvendig arealutvidelse av eksisterende stasjon. Transformatorbygget utvides med 170 m2, slik at den totale grunnflaten på transformatorbygget blir 530 m2.

Bakgrunnen for vedtaket er at kraftledningen vil bedre forsyningssikkerheten i området. Dagens 66 kV kraftledning er gammel og nærmer seg teknisk levetid, og det er derfor behov for reinvestering av denne for å sikre strømforsyningen. Videre vil den nye ledningen øke overføringskapasiteten i nettet. Det har vært en betydelig forbruksøkning i området de senere årene, spesielt i fiskerinæringen. Denne vekster i kraftforbruket er forventet å fortsette, og ledningen vil derfor legge til rette for den videre næringsutviklingen. 

Vedtaket ble påklaget, og klagene ble oversendt til Olje- og energidepartementet for endelig behandling. Den 4. november 2020 stadfestet Olje- og energidepartementet vedtaket fra NVE.