Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Faurefjellet vindkraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
NORSK VIND FAUREFJELLET AS
Sakstype(r)
Vind
Saksnummer
200709319;201502066;201904894;201912287
Status
Konsesjon gitt
Dato
01.12.2017
Fylke
Rogaland
Kommune
Bjerkreim
Søkt produksjon
228,48 GWh
Søkt effekt
67,20 MW

NVE godkjente 16. juni 2020 endringer i konsesjonen, og detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for Faurefjellet vindkraftverk  i Bjerkreim kommune i Rogaland. Vedtakene er påklaget, og NVE sendte 30. september 2020 klagene til Olje- og energidepartementet for endelig avgjørelse. 


NVE godkjente 16.6.2020 den nye utbyggingsløsningen i detaljplanen/MTA for Faurefjellet vindkraftverk, og vedtok følgende endringer i konsesjonen for vindkraftverket:

  • maksimal installert effekt økt fra 60 MW til 67,2 MW
  • frist for idriftsettelse endret fra 31.12.2020 til 31.12.2021
  • varighet endret fra 31.12.2045 til 31.12.2046
  • redusert planområde (ca. 1,7 km2)
  • ny trasé for deler av adkomstveien


NVE avslo i vedtak av 21.08.2020 en søknad fra Norsk Vind AS om utsatt frist for idriftsettelse til 31.12.2022. Norsk Vind har påklaget NVEs vedtak i brev av 10.09.2020. NVE oversendte 30.09.2020 klagen til OED for endelig avgjørelse.


NVE ga den 15.09.2014 Hybrid Technology konsesjon til å bygge og drive Faurefjellet vindkraftverk i Bjerkreim kommune. Vedtaket ble påklaget, og stadfestet av Olje- og energidepartementet (OED) med tre tilleggsvilkår den 16.11.2017. NVE utstedte ny anleggskonsesjon i henhold til OEDs vedtak den 01.12.2017. Norsk Vind Faurefjellet AS har i ettertid overtatt konsesjonen til Faurefjellet vindkraftverk. De har også overtatt nettilknytningen til Faurefjellet vindkraftverk (egen anleggskonsesjon), en ca. 11 km 132 kV kraftledning til Måkaknuten transformatorstasjon.

Saksbehandlere:

Konsesjonpliktige endringer og detaljplan for Faurefjellet vindkraftverk: Marte Lundsbakken

MTA Faurefjellet vindkraftverk: Magnus Tandberg Holth

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=