Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

66 kV Harpefoss kraftstasjon - Sør-Fron transformatorstasjon

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
VEVIG AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201903065
Status
Konsesjon gitt
Dato
10.02.2022
Fylke
Innlandet
Kommune
Sør-Fron, Ringebu

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har den 10.2.2022 fattet vedtak om å gi Vevig AS tillatelse til å bygge og drive en ny omtrent 4,7 km lang 66 kV jordkabel fra Harpefossen kraftverk via Fron omformerstasjon til Sør-Fron transformatorstasjon i Sør-Fron kommune i Innlandet. NVE gir samtidig Vevig samtykke til ekspropriasjon av grunn og rettigheter til bygging og drift av kabelen.

Dagens luftledning fra Harpefoss kraftstasjon til Fron omformerstasjon vil bli revet og erstattet av jordkabel. Videre vil det også bli jordkabel mellom Fron omformerstasjon og Sør-Fron transformatorstasjon. Løsningen som har fått konsesjon vil gi mindre synlige inngrep i et friluftsområde og i et viktig kulturmiljø sammenliknet med i dag.

NVE begrunner vedtaket med behov for reinvestering og oppgradering av ledningsnettet. NVE mener løsningen som nå har fått konsesjon totalt sett vil være den beste løsningen for allmenne interesser.

Kostnadsforskjellen mellom luftledning og jordkabel er i denne saken begrenset. NVE mener derfor jordkabel ikke bryter med Stortingets kabelpolicy for bruk av kabel på dette spenningsnivået (Meld. St. 14, nettmeldingen).