Ny 132 kV kabel mellom Knardalstrand og Roligheten

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
LEDE AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201842885
Status
Konsesjon gitt
Dato
07.10.2020
Fylke
Vestfold og Telemark
Kommune
Porsgrunn, Skien

NVE ga den 07.10.2020 anleggskonsesjon til Skagerak Nett for å bygge og drive en ny ca. 1,3 km lang 132 kV kabel mellom Roligheten transformatorstasjon og Knardalstrand koblingsstasjon.

Kabelen skal delvis forlegges i borekanal i løsmasser og fjell (styrt boring) og delvis i kabelgrøft (løsmasser og OPI-kanal). Skagerak Nett får også tillatelse til å etablere en masseutfylling i Porsgrunnselva (ved Knardalstrand) for ilandføring av kabel. NVE forutsetter at Skagerak Nett avklarer hvorvidt etablering av masseutfyllingen krever tillatelser etter annet regelverk. 

NVE gir samtidig Skagerak Nett tillatelse til å rive den eksisterende ca. 1,3 km lange 132 kV luftledningen på strekningen Knardalstrand-Roligheten. 

Begrunnelsen for vedtaket er at dagens luftledningsmaster er gamle og i dårlig forfatning. Det er ikke mulig å reparere mastene, og forsyning av industri på Herøya gjør det ikke mulig med langvarig utkobling av 132 kV-ledningen. 132 kV-forbindelsen er viktig for kraftforsyningen til industri på Herøya. Det er heller ikke mulig å bygge en ny luftledning ved siden av dagens ledning uten å måte innløse flere boliger på Knardalstrand. NVE mener derfor det i dette tilfellet er grunnlag for å fravike hovedregelen om at kraftledninger i regionalnettet skal bygges som luftledning.