Ny Åsen transformatorstasjon

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201841785;202000584
Status
Konsesjon gitt
Dato
01.11.2019
Fylke
Vestland
Kommune
Ullensvang

NVE har mottatt en miljø, transport og anleggsplan (MTA) fra Statnett SF om å bygge en ny transformatorstasjon i Åsen, Ullensvang kommune. MTA-planen sendes nå på høring, og frist for å komme med innspill til planen er 10.11.2022.

En MTA er en plan for hvordan anlegget skal bygges for å ta vare på kravene satt i konsesjonen. MTA skal også konkretisere hvordan Odda Energi Nett skal bygge og drive anlegget, slik at miljø og landskap blir best mulig ivaretatt. Planen skal være utarbeidet i kontakt med kommune, grunneiere og andre rettighetshavere.

NVEs saksbehandler av MTA er Inger Helene W. Riddervold (ihw@nve.no)

Den 01.11.2019 ga NVE Statnett tillatelse til å bygge og drive en ny 300(420)/66 kV transformatorstasjon ved siden av eksisterende transformatorstasjon på Åsen i Odda kommune. Eksisterende anlegget skal rives når det nytt er satt i drift.

Den kraftintensive industrien i Odda planlegger utvidelser og et økt strømforbruk i årene som kommer. I Odda er det i dag ikke tilstrekkelig kapasitet i dagens strømnett til å dekke dette behovet, og NVE mener det er nødvendig å øke transformatorytelsen mellom sentral- og regionalnettet. For å kunne forsyne Boliden med strøm, er det nødvendig at Odda Energi forsterker overføringskapasiteten mellom Åsen og Tyssedal, og bygger en ny kabel ut til Eitrheimsneset.