Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

132 kV Hopen - Saltstraumen og Saltstraumen transformatorstasjon

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
ARVA AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201841661
Status
Klage mottatt
Dato
14.06.2021
Fylke
Nordland
Kommune
Bodø, Gildeskål

NVE har den 19. mai 2021 gitt Arva tillatelse til å bygge og drive en ny ca. 13,5 km lang 132 kV kraftledning fra Hopen transformatorstasjon til Saltstraumen transformatorstasjon, en ny ca. 1 km lang 132 (66) kV kraftledning fra mastepunkt ved Nakken til Saltstraumen transformatorstasjon og ny 132/66/22 kV Saltstraumen transformatorstasjon.

Vedtaket er påklaget 

NVE har gitt tillatelse til at den nye 132 kV-kraftledningen skal bygges parallelt med, og på østsiden av dagens 132 kV og 66 kV luftledninger. Ledningen skal bygges med mørke H-master, og vil ha et ryddebelte på 30 meter. På strekningen mellom Saltstraumen
og Hopen går det i dag to parallelle kraftledninger, en 132 kV ledning og en 66 kV ledning, som NVE setter vilkår om at skal rives.


NVE har gitt tillatelse til en ny transformatorstasjon skal bygges ved Hestlidalen, i Tuv. Anlegget skal bygges som et gassisolert innendørsanlegg, som betyr at alle de elektriske anleggene vil være inne i et transformatorbygg med en grunnflate på ca. 515 m2. Selve
stasjonstomten krever et samlet areal på 3300 m2. Til stasjonstomten er det gitt tillatelse til en 970 meter lang adkomstvei fra fv. 812. Saltstraumen transformatorstasjon skal erstatte Gillesvåg transformatorstasjon, som skal tas ut av drift og rives.


NVE begrunner vedtaket med at dagens ledninger er gamle og nærmer seg sin tekniske levetid, det er derfor  behov for tiltak for å opprettholde forsyningen. Videre vil den nye ledningen og den nye transformatorstasjonen medføre økt nettkapasitet, som igjen vil styrke forsyningssikkerheten i området. Tiltakene vil også legge til rette for at det kan tilknyttes ny fornybar kraftproduksjon i regionen.