Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

420 kV kabel Sogn-Ulven

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201800810;202101545
Status
Konsesjon gitt
Dato
05.09.2019
Fylke
Oslo
Kommune
Oslo

Statnett SF fikk den 05.09.2019 konsesjon til å bygge 420 kV kabler i tunell mellom Sogn og Ulven transformatorstasjoner. Olje- og energidepartementet stadfestet vedtaket den 06.11.2020. NVE har 02.11.2021 godkjent MTA og konsesjonspliktige endringer

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga den 05.09.2019 Statnett SF konsesjon til å bygge en om lag 6,4 km lang tunell for å drive et 420 kV kabelanlegg mellom Sogn og Ulven transformatorstasjoner i Oslo. Ny tunell skal bygges i fjell og uttak av masser skal gjøres på Ulven og via et tverrslag ved Rektorhaugen på Ullevål. Tillatelsene er gitt med krav om tiltak for å begrense støy og støv i anleggsperioden. Samlet byggetid for hele prosjektet er beregnet til ca. fem år.

Begrunnelsen er at de eksisterende 300 kV-kablene mellom Sogn og Ulven er gamle og i dårlig teknisk stand. Kabelforbindelsen er viktig for forsyningssikkerheten i Oslo og Bærum. NVE mener derfor det er behov for å fornye kablene.

Tillatelsene og notatet "Bakgrunn for vedtak" kan lastes ned til høyre. 

Olje- og energidepartementet stadfestet NVEs vedtak den 06.11.2020 etter klagebehandling. 

NVE mottok en edringssøknad fra Statnett den 16.02.2021. Søknaden omhandlet noen mindre endringer i det konsesjonsgitte anlegget. En endret plassering av pumpestasjon under grunnen for etablering av borehull for pumpeledning med permanent kum i dagen ved Økern. Statnett søkte også om endret utforming og trasé for ny kabeltunnel ved Ulven transformatorstasjon. Søknaden av 16.02.2021 kan lastes ned til høyre. 

Miljø-, transport- og anleggsplan

NVE mottok den 05.02.2021 miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan) fra Statnett for bygging av nytt 420 kV kabelanlegg. MTA-planen kan også lastes ned til høyre.

NVE har 02.11.2021 fattet vedtak om de konsesjonpliktige endringene og MTA. Vedtaket for godkjenning av MTA av 02.11.2021 finner du til høyre. I notatet "Bakgrunn for vedtak" av 02.11.2021 er en nærmere redegjørelse av NVEs behandling og vurderinger av MTA og de konsesjonssøkte endringene. 

NVEs vedtak av MTA ble påklaget, og vi har forberedt og sendt vi saken over til OED for avgjørelse. Klageoversendelsen  av 17.01.2022 kan du også laste ned til høyre.