Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

420 kV Liåsen transformatorstasjon

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201708079
Status
Søknad
Dato
07.12.2022
Fylke
Oslo
Kommune
Oslo

NVE har mottatt endringssøknad for alternativ A og tilleggsutredning av alternativ B for nye Liåsen transformatorstasjon fra Statnett SF. Liåsen er ved Klemetsrud i Oslo kommune. Statnett mener at alternativ B er et vesentlig dårligere alternativ enn alternativ A og søker derfor ikke konsesjon for alternativ B.

I opprinnelige konsesjonssøknad fra 2017 søkte Statnett om to alternativer for plassering av ny transformatorstasjon ved Liåsen. Begge alternativer befinner seg innenfor dagens Markagrense. Alternativ A er lokalisert like nord for Liåsen og sør for Grønmo gjenbruksstasjon, mens alternativ B er lokalisert øst for Liåsen ved Grønmoveien. Elvia søkte om en ny 132 kV forbindelse (delvis luftledning og delvis jordkabel) for nettilknytning til ny stasjon. Søknadene var på offentlig høring i perioden november–desember 2017. 

I endringssøknad i 2020 besluttet Statnett å kun konsesjonssøke et justert alternativ A og trekke alternativ B. Elvia søkte nå om en ny 132 kV luftledning fra overliggende nett helt frem til ny stasjon. NVE gjennomførte offentlig høring av søknadene i perioden januar–mars 2021. Oslo kommune fremmet innsigelse mot alternativ A i sin uttalelse. 

NVE ba i brev av 16.12.2021 (NVE-ref. 201708079-85) Statnett og Elvia om å vurdere og eventuelt konsesjonssøke alternativ B på nytt. NVE ba Statnett og Elvia om å utrede og beskrive alternativ B på en slik måte at alternativet lar seg sammenligne med alternativ A med hensyn til kostnader, omfang av anleggsarbeider og virkninger for omgivelsene. Dersom Statnett/Elvia ikke omsøkte alternativ B på nytt, stilte NVE krav om at de begrunnet dette skriftlig med en redegjørelse for hvorfor alternativet er vesentlig dårligere enn alternativ A.

Tilleggsutredning av alternativ B

Statnett har nå gjennomført en utredning av alternativ B. Statnett mener at tilleggsutredningen viser at alternativ B er vesentlig dårligere enn alternativ A. De ønsker derfor ikke å konsesjonssøke alternativet. Utredningen er tilgjengelig på høyre side.

Endringssøknad for alternativ A

Statnett har vurdert mulighet for endring av alternativ A for å imøtekomme kommentarer i høringsprosessen. I søknad av desember 2022 søker Statnett om flere endringer av alternativet. Endringssøknaden er tilgjengelig på høyre side. 

Søknad fra Elvia

Elvia søkte i 2020 om forlenget trasé for ny firekurs 132 kV luftledning fra eksisterende ledning Solbergfoss-Abildsø til justert stasjonsalternativ A. Elivas søknad er tilgjengelig her