Liåsen transformatorstasjon

Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201708079;202404256
Status
Konsesjon gitt
Dato
17.08.2023
Fylke
Oslo, Akershus
Kommune
Oslo, Lillestrøm, Nordre Follo, Ås, Lørenskog

NVE har 17.08.2023 gitt Statnett SF konsesjon og ekspropriasjonstillatelse for å bygge og drive nye Liåsen transformatorstasjon ved Klemetsrud i Oslo kommune. 

Den nye stasjonen er viktig for å styrke forsyningssikkerheten sør-øst i Oslo. I tillegg øker det kapasiteten i regionalnettet, slik at det kan tilknyttes mer forbruk. Stasjonen skal bygges etter alternativ A, som ligger nord for Liåsen, tett på Grønmo gjenvinningsanlegg. 

Elvia har samtidig fått konsesjon og ekspropriasjonstillatelse for å bygge en ca. 1,2 km lang luftledning til den nye stasjonen. Elvias søknad og NVEs vedtak i den saken kan du finne på denne siden.

Det nye stasjonsområdet er om lag 18 dekar, og stasjonsplasseringen er innenfor markagrensa. For å redusere ulempene ved tiltaket har NVE pålagt Statnett og Elvia å gjennomføre flere avbøtende tiltak. Det skal utarbeides en detaljplan før anleggsarbeidet skal starte.I detaljplanen skal Statnett og Elvia blant annet omtale mulige kamufleringstiltak på kraftledningen, vegetasjonsskjerming rundt stasjonsområdet, og fasadeutforming på stasjonsbygningen. I planen skal det også beskrives mulige tilretteleggingstiltak for friluftsliv og omlegging av mye brukte stier, som berøres av utbyggingen.

NVEs vurderinger kan leses i notatet "Bakgrunn for vedtak" i boksen til høyre.