Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

132 kV nettilknytning til Liåsen transformatorstasjon

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
ELVIA AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201708202
Status
Søknad
Dato
15.12.2020
Fylke
Oslo
Kommune
Oslo

NVE har mottatt endringssøknader fra Statnett SF for en ny 420 kV transformatorstasjon ved Liåsen på Klemetsrud og fra Elvia AS for en ny 132 kV luftledning for nettilknytning til stasjonen. Statnett og Elvia har koordinert søknadene og NVE gjennomfører felles høring. 

Statnett søkte i 2017 om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse for å bygge og drive en ny 420 kV transformatorstasjon ved Liåsen etter en av to alternative plasseringer: Liåsen nord (alternativ A) eller Liåsen øst (alternativ B). Elvia (tidligere Hafslund Nett) søkte samtidig om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse for alternative traseer for en firekurs 132 kV ledning fra eksisterende nett ved Sandmåsan til stasjonsalternativene. Søknadene var på offentlig høring i 2017. 

I ny endringssøknad trekker Statnett alternativ B og søker nå kun alternativ A som er lokalisert like sør for Grønmo gjenbruksstasjon. Statnett søker om flere endringer av opprinnelig omsøkt alternativ A, deriblant ny permanent adkomstvei og flytting av deler av eksisterende 420 kV luftledning Frogner-Follo. Statnetts søknad er tilgjengelig her

Elvia søker om forlenget trasé for ny firekurs 132 kV luftledning fra eksisterende ledning Solbergfoss-Abildsø til justert stasjonsalternativ A.