Storvatnet kraftverk (tidl. Innhavet krv)

Registreringsnummer
4752
Saksnummer
200700519
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
17.02.2010
Tiltakshaver
NORDLAKS SMOLT AS
Fylke
Nordland
Kommune
Hamarøy
Vassdragsområde
170.3A
Søkt produksjon
8,70 GWh

Innhavet kraftverk A/S får løyve til å bygge Innhavet kraftverk.

Innhavet kraftverk i Storvasselva er planlagt med ein installert effekt på 2 MW og ein årleg produksjon på om lag 8,7 GWh, noko som svarar til straumbruken til om lag 435 husstandar. Når det ikkje er overlaup i Storvatnet skal kraftverket driftast etter vassuttaket til settefiskanlegget.
Gjennom detaljplangodkjenning og oppfølging i byggjetida vil NVE sjå til at landskapsinngrepa knytt til utbygginga vert avgrensa i tilstrekkeleg grad.
NVE vurderer utbygginga med dei fastsette avbøtande tiltaka å vere akseptabel i høve til allmenne og private interesser.

22.02.2016 ble konsesjonen for Storvatnet kraftverk overført fra Storvatnet Kraft AS til Smolten AS.