66(132) kV luftledning Ølen–Våg–Bratthammar

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
FAGNE AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201703336;202111934
Status
Konsesjon gitt
Dato
21.03.2022
Fylke
Rogaland
Kommune
Tysvær, Vindafjord

Den 03.04.2023 godkjente NVE revidert miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) fra Fagne for bygging av ny 66 (132) kV luftledning på strekningen Ølen-Våg-Bratthammar i Tysvær og Vindafjord kommuner i Rogaland fylke. Siste versjon av MTA, kart og NVEs vedtak finnes nederst i listen til høyre.

Den 21.03.2022 godkjente NVE miljø-, transport- og anleggsplanen (MTA) fra Fagne i forbindelse med bygging av ny 66(132) kV luftledning på strekningen Ølen-Våg-Bratthammar i Tysvær og Vindafjord kommuner i Rogaland fylke. NVE ga samtidig Fagne konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til å bygge ledningen med konsesjonssøkte traséjusteringer. 

NVE har vurdert at Fagnes MTA-plan på en tilfredsstillende måte beskriver prinsippene for etablering av den nye luftledningen. NVE har satt flere vilkår til anleggsgjennomføringen i vedtaket om godkjenning av MTA-plan. 

NVE har videre vurdert at de konsesjonssøkte traséjusteringene på i alt åtte delstrekninger ikke medfører vesentlig nye virkninger av betydning sammenlignet med opprinnelig konsesjonsgitt trasé. Virkingene for naturmangfold reduseres noe med justeringene siden Fagne unngår plassering av flere mastepunkter og anleggsaktivitet i myrområder, og antall mastepunkter i naturtypen naturbeitemark reduseres. 

NVE har gitt Fagne samtykke til ekspropriasjon. Ekspropriasjonstillatelsen omfatter hele strekningen Ølen-Våg-Bratthammar, herunder erverv av bruksrett for midlertidige riggplasser og anleggsveier som beskrevet i MTA. NVE forutsetter at Fagne forsøker å komme fram til minnelige ordninger med berørte grunneiere og rettighetshavere.