NVEs vurdering av NorthConnect

Tiltakshaver
NORTHCONNECT KS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201101044
Status
Konsesjon avslått
Dato
16.03.2023
Fylke
Vestland
Kommune
Eidfjord

Olje- og energidepartementet har avslått søknaden til NorthConnect.

Les mer om NorthConnect i dette sammendraget. 


Dette er oppdraget

  • NVE har på oppdrag fra OED vurdert hvilke virkninger NorthConnect, en ny konsesjonssøkt utenlandskabel mellom Norge og Storbritannia, kan ha for miljø, naturressurser, kraftsystem og kraftmarked.
  • NVEs vurdering ble oversendt OED 10.12.2019. Departementet står for den videre konsesjonsbehandlingen av saken og det er de som bestemmer om det skal gis konsesjon til kabelen. 

Dette har vi vurdert

  • NVE har vurdert NC sin søknad om anleggskonsesjon og ekspropriasjon, søknad om utenlandskonsesjon og søknad om unntak fra krav i tredje energimarkedspakke. Som en del av NVEs vurderinger har vi gjennomført våre egne analyser av virkninger av kraftsystemet og kraftmarkedet. NVE har i tråd med oppdraget også foreslått en modell for regulering av inntektene på kabelen. 
  • NVE har vurdert om tiltaket er robust for ulike scenarier.


Dette viser NVEs analyse

Prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt

NVEs analyser viser at prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Dette resultatet er robust for endrede forutsetninger om utviklingen i kraftmarkedene framover. I vårt referansescenario vil NorthConnect gi et samfunnsøkonomisk overskudd på 8,5 milliarder kroner over levetiden på 40 år. 

Kraftprisen vil øke i Norge. NVE forventer at strømprisene i Storbritannia vil være høyere enn i Norge i flere år framover. En ny utenlandskabel til et land med høyere kraftpriser vil imidlertid også gi noe økte priser i Norge. Økningen blir størst om sommeren og i år med mye vannkraftproduksjon, når kraftprisen i Norge i utgangspunktet er relativt lav. Ifølge NVEs analyser vil de norske strømprisene øke med 1-3 øre per kWh i gjennomsnitt over kabelens levetid. 

Økning i nettleien. Når kraftprisen øker, får norske forbrukere økte kostnader, mens norske kraftprodusenter får økte inntekter. I tillegg til fordelingseffekten mellom produsenter og forbrukere viser NVEs analyser at NorthConnect vil medføre reduserte handelsinntekter på Statnetts utenlandsforbindelser.

Det er to årsaker til dette: For det første fører etableringen av NorthConnect til at handelsvolumet på øvrige utenlandsforbindelser går noe ned. For det andre reduseres prisforskjellen mellom Norge og de øvrige handelspartnere, som resulterer i lavere handelsinntekter fra de øvrige utenlandsforbindelsene som resultat. Siden handelsinntektene på Statnetts utenlandsforbindelser brukes til å redusere nettleien til norske forbrukere, vil en reduksjon i disse inntektene isolert sett gi norske nettkunder en noe høyere nettleie. NVE anslår at dette kan gi en økning i nettleien på omtrent 0,4 øre/kWh.

Det er vanskelig å forutsi hvordan det fremtidige kraftmarkedet vil se ut. Analyser av kraftmarkedet frem i tid er beheftet med usikkerhet. Med høy endringstakt i de britiske og nordiske kraftsystemene er det store utfordringer med å forutsi fordeling av produksjon og forbruk i ulike land, antall utenlandsforbindelser som vil bli bygget og effekter av fremtidig klimapolitikk. I våre analyser har vi lagt vekt på å synliggjøre effekten av forutsetningene som er gjort, både med hensyn til markedsutvikling og usikkerhet knyttet til noen av de politiske virkemidlene.

Andre virkninger. NVE har vurdert areal- og miljøvirkninger av de omsøkte anleggene. NVE har foreslått tiltak for å redusere de negative virkningene av anleggene dersom det gis konsesjon, og ved realisering av disse har vi vurdert at virkningene vil være akseptable.

Forslag til inntektsregulering. Stortinget har lagt føringer om at ekstraordinære handelsinntekter på private utenlandskabler bør tilfalle det norske fellesskapet. Videre skal kostnadene ikke belastes norske nettkunder. NVE har utarbeidet et forslag til en inntektsregulering der vi mener at reguleringen gjør det mulig for jevnlig overføring av ekstraordinære inntekter til Statnett, dersom slike inntekter oppstår. Samtidig er det slik at våre analyser viser at NorthConnect vil redusere handelsinntektene på Statnetts utenlandsforbindelser som vil gi en økning i nettleien.

Analysene viser også andre effekter. Dersom handelsinntektene alene skal dekke prosjektets kostnader, viser NVEs analyser at prosjektet sannsynligvis ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomt.

Økt kraftpris vil øke verdien på all norsk kraftproduksjon. Norske kommuner og fylkeskommuner som eier kraftproduksjon vil få økt inntekt som følge av økt kraftpris.

Det er mange begrensninger i transmisjonsnettet på de britiske øyer. Hvordan disse begrensningene håndteres i fremtiden har mye å si for den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av NorthConnect.

Hvordan Brexit vil påvirke faktorer som er viktige for lønnsomheten av NorthConnect, som balanseavgiften og karbonprisgulvet er usikkert. Norge og Storbritannia har imidlertid ulik sammensetning av produksjonsressurser i kraftsystemene. Disse fundamentale forskjellene vil i hovedsak bestå også på lang sikt. Det tilsier at det vil være gevinster ved utveksling av energi mellom Norge og Storbritannia i fremtiden, selv om det skulle bli mindre effektive løsninger etter Brexit.