Revisjon av vilkår Altevatn - Barduvassdraget

Registreringsnummer
3187
Saksnummer
200701482
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Revisjon av konsesjonsvilkår
Status
Revidert konsesjon
Vedtaksdato
18.02.2022
Tiltakshaver
STATKRAFT ENERGI AS
Fylke
Troms
Kommune
Bardu
Vassdragsområde
196.AZ
Søkt produksjon
20,00 GWh

Revisjon av konsesjonsvilkår for Altevatnreguleringen i Barduvassdraget

NVE oversendte sin innstilling på reviderte vilkår for reguleringene i Barduvassdraget 19.12.2018. Saken er nå behandlet av OED og resultatet foreligger i kgl. res. 18.02.2022.

Det innføres nye og moderne standard konsesjonsvilkår for reguleringen av Altevatn og overføringer. Vilkårene gir myndighetene hjemmel til å pålegge relevante avbøtende tiltak, blant annet fiskebiologiske tiltak og erosjonstiltak.

Det innføres ikke magasinrestriksjoner i Altevatn, men prioriteres tiltak som vil gi miljøforbedringer i Barduelva. Det skal slippes minstevannføring fra Innset dam; 2 m3/s i perioden 1. mai - 30. september og 0,5 m3/s resten av året. I perioden 1. mai - 31. oktober skal vannføringen i Barduelva målt ved Fosshaug bro 12 km nedstrøms utløp Straumsmo kraftverk, være minimum 12 m3/s.

Lastvariasjon i Straumsmo kraftverk skal reguleres ved at nedkjøringer av produksjonen alltid skal skje gradvis. Nedkjøring fra full produksjon til stopp skal skje gradvis over minimum 2 timer. Ved alle andre lastreduksjoner skal maksimal nedkjøringshastighet ikke være større enn 18 m3/s/30 min. I perioden 1. november – 30. april skal Straumsmo kraftverk kjøres på en slik måte at man så langt som mulig hindrer isproblemer i Barduelva.

Straumsmo kraftverk er et viktig anlegg for forsyningssikkerheten, både regionalt og nasjonalt, spesielt i tørrår og ved utfall i nettet. Det er vektlagt at kraftverket fortsatt i stor grad skal være tilgjengelig for reguleringstjenester.

 

Revisjonssaken er relatert til 196.Z Altevatn og Barduelva med RevID: 901 i NVE Rapport 49/2013