Buheii vindkraftverk

Tiltakshaver
BUHEII VINDKRAFT AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
201003882;201838316
Status
Konsesjon gitt
Dato
01.12.2017
Fylke
Agder
Kommune
Kvinesdal, Sirdal
Søkt produksjon
281,52 GWh
Søkt effekt
82,80 MW

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) godkjente den 31.10.2019, detaljplan/MTA fra Buheii Vindkraft AS for bygging av Buheii vindkraftverk i Kvinesdal kommune. Vi har også godkjent mindre konsesjonspliktige endringer og MTA for nettilknytningen, 132 kV ledning fra vindkraftverket til Ertsmyra transformatorstasjon i Sirdal kommune. Vedtakene er gitt med flere vilkår som skal oppfylles.

Vedtaket om godkjenning av detaljplan/MTA for Buheii vindkraftverk ble påklaget av flere klagere. NVE oversendte 17.02.2020 klagene til Olje- og energidepartementet (OED) for endelig avgjørelse. OED stadfestet NVEs vedtak den 03.04.2020.

NVE godkjente i vedtak av 24.03.2020 og 14.04.2020 søknad om endring av detaljplan/MTA. Endringene gjelder hovedsakelig trasé for adkomst- og internveier, samt plassering av massetak. Søknaden var gjenstand for en tre uker lang høring.

Detaljplan for vindkraftverket er en teknisk beskrivelse av hvordan anlegget skal utformes. Om det er endringer i utbyggingsløsningen sammenlignet med det som ble lagt til grunn i konsekvensutredningen, skal dette beskrives til detaljplan.

MTA er en plan for hvordan anlegget skal bygges for å ivareta kravene i konsesjonen. MTA skal også konkretisere hvordan Buheii Vindkraft AS skal bygge og drive anlegget, slik at miljø og landskap blir ivaretatt på best mulig vis.

Planene skal være utarbeidet i kontakt med berørte kommuner, grunneiere og andre rettighetshavere.

NVE ga 17.09.2015 Buheii Vindkraft AS konsesjon for å bygge og drive Buheii vindkraftverk med tilhørende nettilknytning i Kvinesdal og Sirdal kommuner, Vest-Agder fylke. Vedtaket ble påklaget. Fylkesmannen i Vest-Agder og Sirdal kommune fremmet innsigelse. NVE oversendte innsigelsene sammen med klagene til Olje- og energidepartementet for endelig behandling 18.12.2015. Klagene og innsigelsen ble ikke tatt til følge og OED stadfestet NVEs vedtak 16.11.2017 med enkelte tilleggsvilkår. Det vises til oppdatert anleggskonsesjon av 01.12.2017. Buheii Vindkraft AS søkte om å øke installert effekt fra 81 til 82,8 MW 05.04.2017. NVE ga tillatelse til økt installert effekt i vedtak av 30.11.2017.

NVEs saksbehandler for detaljplan/MTA er Magnus Tandberg Holth (math@nve.no).

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=