Geitfjellet vindkraftverk

Tiltakshaver
FOSEN VIND DA
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200602676;200801180;201401698;201600802;201710087;201832679
Status
Konsesjon gitt
Dato
30.01.2018
Fylke
Trøndelag
Kommune
Heim, Orkland
Søkt produksjon
714,00 GWh
Søkt effekt
210,00 MW

Vindkraftverket er under bygging.

NVE har gitt konsesjon til Fosen Vind DA i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Geitfjellet vindkraftverk i Heim og Orkland kommuner, Trøndelag fylke. Det er gitt konsesjon til å bygge ut 210 MW.

Vedtaket ble påklaget, men OED har gitt endelig konsesjon.

NVE meddelte konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til Geitfjellet vindkraftverk 28.06.2012, og Olje- og energidepartementet stadfestet NVEs vedtak den 26.08.2013. Detalj-, miljø-, transport- og anleggsplan for vindkraftverket ble godkjent 22.06.2018. MTA- og detaljplan for nettilknytningen ble godkjent 10.08.2018.

NVE har den 28.06.2019 gitt Fosen vind DA tillatelse til å etablere to permanente og fire midlertidige vindmålemaster (meteorologimaster) innenfor det konsesjonsgitte planområdet for Geitfjellet vindkraftverk.

NVE har den 30.01.2018 gitt Fosen vind DA tillatelse til å justere kraftledningstraseen mellom Geitfjellet vindkraftverk og Snilldal transformatorstasjon, samt tillatelse til å endre plasseringen av transformatorstasjonen i planområdet.

For spørsmål vedrørende planbehandlingen, ta kontakt med saksbehandler Inger Helene W. Riddervold (ihw@nve.no / 22 95 94 37)

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=