Vindkraft - NVE

I 2019 ble det produsert 5,5 TWh fra vindkraft i Norge. Samlet installert effekt var på 2 444 MW fordelt på 800 vindturbiner. Av dette ble 780 MW og 2,5 TWh ferdigstilt i løpet av 2019. Vindkraften stod for om lag fire prosent av den samlede kraftproduksjonen i Norge.

Kontaktperson

Magnus Wold
Tlf: 99 55 81 38

 

Nøkkeltall for norsk vindkraftproduksjon i 2019

Samlet installert ytelse: 2 444 MW

Produksjon: 5,5 TWh

Antall turbiner: 800

Gjennomsnittlig turbinstørrelse: 3,1 MW

Brukstid: 2936 timer

Kapasitetsfaktor: 33,5 %

Produksjonsindeks: 96,8 %

 

Fem av vindkraftverkene som er under bygging begynte å levere kraft til nettet i 2019. Den andelen av kraftverket som allerede er satt i drift er inkludert i tallene over.

 

 

 

Illustrasjon: Vindkart for Norge

Illustrasjon: Vindkart for Norge

Vindkraftdatabase

Vindkraftdatabasen som ble lansert i 2018 inneholder alle vindkraftverk som er i drift for øyeblikket. Fem nye vindkraftverk ble idriftsatt i løpet av 2019, hvorav ett var reetablering av ett eksisterende verk. I følge tall som er rapportert inn til NVE er det forventet at ytterligere 16 vindkraftverk skal settes i drift i løpet av 2020, med en samlet installert effekt på 1 580 MW. Dette vil gi ytterligere 5,5 TWh vindkraftproduksjon. Fem av vindkraftverkene som er under bygging begynte å levere kraft til nettet i 2019. Det som er forventet satt i drift i løpet av 2020 inkluderer ikke den andelen som allerede er satt i drift.

Vindkraftdatabasen ligger her

Vindressurser

Norge har noen av Europas beste forutsetninger for etablering av vindkraftproduksjon, med mye vind spredt over store arealer. NVE har derfor sett det som en viktig oppgave å kartlegge landets utbyggbare vindkraftressurser.

Produksjonsdata

NVE har et interaktivt webverktøy som viser status og produksjon for eksisterende norske vindkraftverk.

Historiske timesverdier for produksjon ved samtlige fullskala vindparker i Norge er også tilgjengelige for nedlasting for perioden 2002-2019. Dataene er innhentet via Statnett, og kan lastes ned her

I tillegg til de faktiske produksjonsseriene er grunndataene som ligger bak NVEs produksjonsindekser også gjort tilgjengelige. Disse er kontinuerlige, modellerte produksjonsserier for perioden 2003-2019, og kan lastes ned her. Metodene bak seriene er beskrevet i vedleggene til NVEs produksjonsrapporter om vindkraft.

 

 

Begreper i vindkraft

Brukstid: Hvor mange timer av et år et kraftverk ville ha vært i drift med full effekt for å oppnå den faktiske årsproduksjonen. Fullasttimer regnes ut ved å dele årsproduksjon på installert effekt, for eksempel 14 GWh (14 000 MWh) delt på 4 MW = 3500 fullasttimer.

Kapasitetsfaktor: Timer i året brukstiden utgjør i prosent. Brukstid på 2875 timer delt på 8760 timer i året gir kapasitetsfaktor på 32,8 %. 

Produksjonsindeks: Hvor mye vindkraftverkene har produsert i forhold til hvor mye vind det var i et gitt år. Gjennomsnitt for alle norske vindkraftverk som var i produksjon. Når produksjonsindeksen er over 100 % har kraftverkene produsert mer enn man kan forvente. Hvis det er under 100 %, har kraftverkene produsert mindre enn man kan forvente.