Høring – endringer i forbrukermerkeloven (gjennomføring av energimerkeforordningen for produkter) - NVE

Olje- og energidepartementet har sendt på høring forslag om endring i forbrukermerkeloven for å gjennomføre europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 om fastsetting av rammeverket for energimerking og om opphevelse av direktiv 2010/30/EU (energimerkeforordningen).

Forslaget er utarbeidet etter avtale med Barne- og likestillingsdepartementet, som er ansvarlig departement for forbrukermerkeloven. 

Høringen finner du på Regjeringens sider

Høringsfrist 31.01.2019