Publisert 04.04.2023

Annullering av 40,4 millioner elsertifikater

Den 3. april ble 40,4 millioner elsertifikater for 2022 annullert i det svensk-norske elsertifikatmarkedet.

Totalt ble 40 370 677 elsertifikater annullert i Norge og Sverige. Det viser innrapporterte tall for elsertifikatpliktig elforbruk til elsertifikatregisteret i Norge (NECS) og deklarasjoner til Energimyndigheten i Sverige. Av dette ble 16 137 535 elsertifikater annullert i Norge og 24 233 142 annullert i Sverige. I tillegg ble 11 131 elsertifikater makulert i Sverige.

I Norge og Sverige ble det utstedt til sammen 57,4 millioner elsertifikater til produsenter av fornybar kraft i 2022. Beholdningen øker dermed med 17,0 millioner elsertifikater, og er etter annulleringen for 2022 på 39,4 millioner.

Elsertifikater som ikke er annullert i henhold til elsertifikatplikten utgjør 23 308 elsertifikater (Sverige: 8321 og Norge: 14 987). Aktører som ikke har annullert elsertifikater i henhold til elsertifikatplikten skal betale en avgift for manglende annullering.

Mer informasjon om annulleringen i Sverige finnes her.

Bakgrunn – annullering av elsertifikater i Norge

Alle kraftleverandører, og visse forbrukere med egen kraftanskaffelse, har en lovpålagt plikt til å kjøpe elsertifikater for en bestemt andel (elsertifikatkvote) av det elsertifikatpliktige elforbruket. I 2022 var elsertifikatkvoten på 20,8 prosent. Hvert kvartal sender nettselskap inn oversikt over elsertifikatpliktig elforbruk til elsertifikatregisteret, NECS, som driftes av Statnett. Dette volumet godkjennes av de elsertifikatpliktige 1. mars hvert år, og danner grunnlaget for beregning av elsertifikatplikten.

1. april, eller første arbeidsdag etter, sletter Statnett elsertifikater tilsvarende en andel av elsertifikatpliktig elforbruk. I år ble dette 3. april. Dette kalles annullering, og innebærer at elsertifikatene tas ut av markedet.

De som ikke har annullert elsertifikater i hht. elsertifikatplikten, vil bli ilagt en avgift på kr 8,41 (1,5 x kr 5,61) for hvert elsertifikat som mangler for å oppfylle elsertifikatplikten. Avgiften er beregnet som 150 prosent av den gjennomsnittlige prisen på elsertifikater registrert i elsertifikatregistrene i perioden 1. april 2022 til og med 31. mars 2023.

Kontakt:

Jørgen Kristoffer Tuset (jktu@nve.no)