Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

083/2 Gaularvassdraget

Vernegrunnlag: Anbefalt type- og referansevassdrag. Gaularvassdraget er et av de største vassdragene på Vestlandet, nesten 70 km langt og med utspring fra de sørligste utløpere av Jostedalsbreen  og Grovebreen, 1600 moh. Vassdraget er vernet ovenfor utløpet innerst i Dalsfjorden ved Osen.

Vallestadfossen nedenfor utløpet fra Haukedalsvatnet er godt synlig fra hovedveien. (Jon Arne Eie, 1989)

Vassdraget er sentrale deler av et variert og kontrastrikt landskap fra bredekket høyfjell, og med fine og markerte elveløp. Daldraget har store vann som er omgitt av rike bygder før utløpet i fjorden. Breer og elveløpsformer med aktive prosesser, botanikk, fuglefauna, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Vassdraget har to markerte hoveddaler, Haukedalen i nord og Eldalen. Størstedelen av elva i hoveddalen går i et lavlandsvassdrag. De mange store innsjøene, Haukedalsvatn, Lauevatn, Nystølvatn, Holmevatn, Vikedalsvatn og Hestadfjorden nederst, er sentrale landskapselementer sammen med markerte fossefall og stryk avløst av rolige partier. Av de mest kjente fossene, hvorav flere er lett synlige fra veien, er Vallestadfossen, Kviteforkledet, Fossfossen og Osfossen. Sideelvene er ofte korte og faller bratt ned i hovedelva. Langs elva opp til Haukedal er det jordbruksarealer. 

Av spesielle naturfaglige forekomster er blant andre brakkvannssonen ved Osen. Her forekommer en rekke sjeldne og til dels truede plante- og fuglearter. Stilkvasshår, som bare er funnet på to andre lokaliteter i Skandinavia, vokser i dette spesielle brakkvannsmiljøet. Også flommarklandskapene i deltaene ved innløpsosene til Haukedalsvatn og Grønningsstølsvatnet viser fine soneringer og suksesjoner. Flere lier har edellauvskog og er høyproduktive.

Gaula er en god lakseelv. Den lakseførende strekningen er 14,5 km. Det er bygd flere laksetrapper. Den ved Osfossen som er fra 1870-årene, er landets eldste.

Det er registrert flere kulturminner knyttet til elver og vann, som spenner fra forhistorisk tid til nåtid. Flere vassdrevne anlegg som kverner, forskjellige typer sager og dreiehus er karakteristiske. På en smal sandtange mellom Vikdalsvatn og Hestadfjorden ligger Hestad kapell. Kapellet og landskapet omkring er fredet som landskapsvernområde.

Vassdraget har vært av de mest omdiskuterte i vernesammenheng. Store natur- og kulturfaglige verneverdier sammen med store friluftsinteresser er knyttet til feltet. På den annen side er elva blant de ikke utbygde vassdragene på Vestlandet som kan gi mest og rimeligst vannkraft.

Øvre del av Haukedalen inngår i Jostedalsbreen nasjonalpark.

Fotosider:

083-2_Gaularvassdraget_Osfossen_fotoside.pdf

083-2_Gaularvassdraget_Utløpsområde_fotoside.pdf

083-2_Gaularvassdraget_Vallestadfossen_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Vestland
Kommune: Sunnfjord, Fjaler, Høyanger
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 083.Z
Areal: 630 km²
Største vann: Haukedalsvatnet: 10,2 km², 297 moh.
Høydenivå: 1636 - 0 moh

Verneplan for vassdrag