Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 15.06.2021

015/1 Siljanvassdraget

Vernegrunnlag: Vassdraget strekker seg fra fjellområder mot nordvest (Skrim), til utløp ved Larvik. Vassdragets elver og mange vann med tilhørende biologisk mangfold er sentrale deler av et attraktivt landskap i lavlandet, og inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftslivet.

Badeplass ved Gorningen. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, okt. 2011)

Siljanvassdraget strekker seg nord‑vestover fra Larvik i sør til Skrimfjellene (ca. 750 moh.) i nord.

Vassdraget består av mange innsjøer med korte elvepartier mellom og er sterkt utnyttet til produksjon av elektrisk kraft. I alt seks av innsjøene er regulert fra 3-10 m. Flere elvestrekninger har sterkt redusert vannføring i forbindelse med kraftverkene. Langs elva finnes flere gamle tømmerfløtingsanlegg, men fløtingen opphørte for mange år siden. Farris er vassdragets største innsjø og forsyner ca. 150 000 mennesker med drikkevann. Nest etter Farris er Mykle største regulerte innsjø.

Nedbørfeltet er tynt befolket, ca. 3000, og største tettsted er Siljan. Ca. to tredjedeler av nedbørfeltet er skogsterreng, og det drives et moderne og ganske intensivt skogbruk. I underkant av 2 % av arealet er dyrket mark.

Vassdraget er preget av næringsfattig, surt vann med lav bufferkapasitet, men med avtagende surhet nedover i vassdraget. Oppstrøms fra innsjøen Gorningen er vannet betydelig forurenset, mens hovedvannmassene i Farris synes å være lite påvirket.

De nordlige delene er en del av et større sammenhengende friluftslivs‑ og naturområde for befolkningen i Grenland. De sørøstlige delene av nedbørfeltet er deler av bymarka for Skien og Porsgrunn.

Fotoside:

015-1_Siljanvassdraget_Mykle_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Vestfold og Telemark, Viken
Kommune: Kongsberg, Siljan, Larvik
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr. 015.4Z
Areal: 490 km²

Største vann: 
Mensvann-Mjøvann: 1 km², 102 moh. Reg. vann: Farris: 21 km².

Høydenivå: 
767 - 0 moh