Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

246/2 Ellenelva

Vernegrunnlag: Beliggenhet i Pasvik, helt øst i Norge. Vassdragets mange myrer og vann, størst er Ellenvatnet, utgjør en sentral del av et lavtliggende landskap i innlandet. Området viser klare kontraster til andre vassdrag i Norge. Vegetasjon, fauna og isavsmeltingsformer er viktige deler av naturmangfoldet.

Ellenelva

Ellenelva er sidevassdrag til Pasvikelva og er vernet til samløpet med Varsaljohka. Deler av vassdraget ligger i Finnland. Sammen drenerer Ellenelva og Ødevassbekken det indre av Pasvik. Det meste av nedbørfeltene på norsk side ligger i Øvre Pasvik nasjonalpark. Ødevatnet og Ellenvatnet har en lang strandlinje og et stort antall småøyer, begge er grunne. Landskapet er flatt og myrlendt.

Nasjonalparken består av furuskog. Pasvik framstår som en overgangssone hvor både østlige og vestlige plante- og dyrearter forekommer. En typisk planteart er finnmarkspors. Vassdragene har ellers gode hekkeplasser for mange fuglearter, og Pasvik er kjent for bestander av jerv og bjørn.

Fakta

Fylke: Troms og Finnmark
Kommune: Sør-Varanger
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr: 246.FB
Areal: 84 km² i Norge
Største vann: Barasjavri 10,9 km²: 121 moh.
Høydenivå: 260 - ca 120 moh