Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 15.06.2021

177/5 Heggedalselva

Vernegrunnlag: Urørthet. Beliggenhet på Hinnøya. Vassdragets elver og vann er sentrale deler av et kontrastrikt landskap med høye fjell som omkranser den lange og smale hoveddalen. Elveløpsformer, isavsmeltingsformer, botanikk og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Kulturminneverdier. Viktig for friluftsliv og reindrift.

Svartvatnet, 526 moh. ligger under de høyeste fjellene som markerer grensen mot øst. Svartvatnet er det største vannet i nedbørfeltet. (Foto: Arne Hamarsland)

Heggedalselva drenerer et avlangt nedbørfelt sentralt på Hinnøya. Elva har utløp til Kanstadbotnen innerst i Innerfjorden.

Dalen er en typisk u‑dal med bratte dalsider og flat bunn. Berggrunnen består av tungt forvitrelig granitt. Vassdraget har utspring i Heggedalsvatnet (409 moh.). Fjellområdene er stort sett uten løsmasser, mens det er mektigere avsetninger langs de steile dalsidene og i dalbunnen. De første 2 km faller elva 200 m ned til dalbunnen. Her har elva delvis erodert gjennom løsmasser og ned til fast fjell. I dalbunnen pendler elva fra side til side. Løpsformen veksler mellom rett, forgreinet og overgang mot meandrerende løp. Ca. 4 km før utløp i fjorden har elva utviklet en 1,5 km lang canyon i fast fjell. De siste kilometrene har elva erodert gjennom en glasifluvial avsetning med fluvial formutvikling oppå. Fra denne avsetningen til utløpet, har elva utviklet et meandrende løpssystem med aktive fluviale prosesser under utvikling. Vassdraget har stor  landskaps- og geofaglig verneverdi på bakgrunn av urørthet og representativitet.

Næringsfattig myr og fattige bjørkeskoger dominerer vegetasjonsbildet, men det finnes også små arealer med høgstaudevegetasjon. Vassdraget antas å omfatte de aller fleste plantesamfunn som er typiske for regionen.

Kulturminneverdiene er store. Særlig varierte er kulturminnene fra ulike former for samisk næringstilpassing. Nedbørfeltet brukes også som vårbeite og kalvingsland, og til sommer‑ og høstbeite for rein.

Dalen og fjellene omkring brukes til friluftsliv, jakt, fiske og bærplukking. Det er lite påvirket av tekniske inngrep, noe det også ble lagt vekt på ved vernet.

Fakta

Fylke: Nordland
Kommune: Lødingen, Kvæfjord
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 177.7Z
Areal: 52 km²

Største vann: 
Svartvatnet, 1,1 km²: 526 moh.

Høydenivå: 
999 - 0 moh