Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 15.06.2021

151/2 Vefsna

Vernegrunnlag: Anbefalt referansevassdrag. Størrelse og beliggenhet midt i Norge. Vassdraget er sentrale deler av et variert landskap som omfatter både fjell, dal, slette og utløp i fjord. Elveløpsformer, isavsmeltingsformer, botanikk og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftsliv og reindrift.

Laksforsen. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, mai 2007)

Vefsna er det største vassdraget i Nordland og drenerer sentrale deler av sørfylket fra Børgefjell i sør til Mosjøen i nord. Deler av nedbørfeltet ligger på svensk side. Vassdraget har utløp i Mosjøen.

Svenningdalselva ovenfor Trofors ble vernet i 1993 (Verneplan IV).

9. juni 2009 vedtok Stortinget å verne hele Vefsna med unntak av Gluggvasselva, Fiskelauselva og Elvasselva. Verneobjektet Børgefjell ble tatt inn i verneplanen i 1973 (Verneplan I). Deler av objektet lå innenfor Vefsnas nedbørfelt. I forbindelse med at Vefsna ble tatt inn i verneplanen i 2009, er denne delen overført til Vefsna. Høringsdokumentet til Regional plan for Vefsna er vedlagt i kolonnen til høyre på siden.

Fotosider:

151-2_Vefsna_Laupskarelva_fotoside.pdf

151-2_Vefsna_Nedre-Fiplingvatn_fotoside.pdf

151-2_Vefsna_Simskarmyra_fotoside.pdf

151-2_Vefsna_Storforsen_fotoside.pdf

151-2_Vefsna_Svenningdalselv_fotoside.pdf

151-2_Vefsna_vannskillet-mot-sør_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Nordland
Kommune: Vefsn, Grane, Hattfjelldal
Vernetidspkt: 2009, 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 151.Z
Areal: 3112 km²

Største vann: 
Store Majavatnet, 16,0 km²: 310 moh.

Høydenivå: 
1699 - 0 moh.