Publisert 14.09.2021

Hva er metoder?

Metoder utviklet etter krav i kommisjonsforordningene er en utdyping og supplering av enkelte bestemmelser i regelverket. Det er stort behov for å modernisere kraftmarkedsdesignet og hvordan vi drifter kraftsystemet for at det skal være mulig å fase inn stadig mer ikke-regulerbar kraftproduksjon. Denne moderniseringen må koordineres mellom land fordi det fysiske kraftsystemet i Norden og Europa er koblet sammen. Utviklingen av metoder har som formål å understøtte denne koordineringen. 

Forslag til metoder utarbeides av TSOer eller NEMOer i området hvor metoden skal gjelde, og blir deretter sendt til relevante reguleringsmyndigheter for godkjenning. Dersom reguleringsmyndighetene ikke blir enige om innholdet i metoden, eller dersom det er en felles-europeisk metode, blir metodeforslaget sendt til ACER for godkjennelse. Reguleringsmyndighetene fører tilsyn med at den nasjonale TSO og NEMO følger metodene i utøvelsen av sine oppgaver.