Publisert 18.03.2022

Veileder til strømstøtteordningen for jordbruks- og veksthusproduksjon

For å hjelpe nettselskapene med å håndtere strømstøtteordningen for jordbruks- og veksthusproduksjon har Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) laget en ny veileder.

foto: Erik Due, NVE

- Formålet med veilederen er å gjøre det lettere for både kunder og nettselskap å vite hvilken støtte hver enkelt kunde har krav på og fra hvilken ordning. Veilederen skal også gjøre det lettere for kundene å forstå hvor de skal henvende seg dersom det er uenighet om hvilken støtte de har krav på, sier Torfinn Jonassen, seksjonssjef i RME.

Hvilken kunde har rett på hvilken støtte?

Felles målepunkt

Det kan være uklart hvilken støtte en kunde har rett på når det finnes både husholdnings- og næringsforbruk bak ett felles målepunkt. I slike tilfeller skal det dominerende forbruket bak målepunktet legges til grunn for hvilken kundegruppe kunden skal plasseres i. Ved både husholdnings- og næringsforbruk bak ett felles målepunkt gjelder følgende:

  • Er det dominerende forbruket husholdningsforbruk, skal kunden være registrert som husholdningskunde hos nettselskapet. Nettselskapet skal utbetale støtte for inntil 5 000 kWh per måned. Forbruk til jordbruks- eller veksthusproduksjon utover 5 000 kWh dekkes av Landbruksdirektoratet. 
  • Er det dominerende forbruket næringsforbruk til jordbruks- eller veksthusproduksjon, er alt forbruket omfattet av støtteordningen for jordbruks- og veksthusproduksjon. Det er Landbruksdirektoratet som betaler ut denne støtten.  
  • Er det dominerende forbruket næringsforbruk som ikke går til jordbruks- eller veksthusproduksjon, vil kunden ikke være omfattet av noen støtteordninger. 

Separat målepunkt

Dersom kunden har et separat målepunkt som kun måler husholdningsforbruk, skal kunden være registrert som husholdningskunde hos nettselskapet. Kunden vil da være omfattet av støtteordningen for husholdninger. Det er nettselskapet som utbetaler denne støtten. 

Hvem skal kunden forholde seg til? 

Henvendelser som gjelder støtteordningen for jordbruk- og veksthusproduksjon rettes til Landbruksdirektoratet. Dersom du er usikker på om du har rett på støtte fra ordningen for jordbruks- og veksthusproduksjon kan du lese mer om hvem ordningen gjelder for på Landbruksdirektoratets nettsider.  

Henvendelser som gjelder støtteordningen for husholdninger rettes i første omgang til kundens nettselskap. Ved uenighet mellom kunde og nettselskap er RME klageinstans.

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

spørsmål om ordningen kan sendes til rme@nve.no