Publisert 02.07.2018 , sist oppdatert 31.10.2019

Strømkunden må betale for manuell avlesing

Strømkunder som har fritak for automatisk avlesing av strømmåleren (AMS-måler) kan selv måtte dekke den ekstra kostnaden det medfører å lese av måleren manuelt.

- Hvis nettselskapene ikke krever et slikt avlesingsgebyr må kostnaden for manuell avlesing dekkes av også de øvrige strømkundene, forklarer NVEs direktør for Reguleringsmyndigheten for energi, Ove Flataker.

Innen utgangen av 2018 har de fleste hus og hytter fått installert en smart strømmåler. Omleggingen gir økt effektivitet og lavere kostnader i hele måleverdikjeden – fra registrering og innsending av data, til behandling av data og utsending av faktura.

Selv om nesten hele målerparken byttes ut, vil det fremdeles være noen tusen målepunkt som av ulike årsaker ikke vil få installert målere med automatisk innsending av måleverdier. Disse målerne må derfor avleses manuelt og vil heller ikke kunne nyttiggjøre seg av oppgraderte IKT-systemer. Dette medfører at nettselskapene må operere med to systemer for håndtering av måleverdiene; ett nytt digitalisert system med automatiserte prosesser, og ett gammelt, manuelt system. Det er fordyrende for nettselskapene å opprettholde et manuelt innsamlingssystem.

- Nettselskapene får ekstra kostnader ved å håndtere manuelt avleste data og når de må gjennomføre kontrollavlesning. Derfor tillater NVE at nettselskapene krever et gebyr for å dekke kostnadene ved manuell avlesning, sier Flataker.

Gebyret kan ikke være større enn kostnadene nettselskapet har med manuell avlesning, og vil ikke øke nettselskapenes overskudd.

Gebyr for deaktivering av AMS-måler

AMS-fritak innebærer at kommunikasjonsenheten i måleren deaktiveres. Måleren vil hverken kunne sende eller motta signaler. Kostnader ved deaktivering av kommunikasjonsenheten kan belastes kunden gjennom et gebyr for deaktivering.

- Kunder som er innvilget fritak for AMS-måler før installasjon slipper å betale for deaktivering. Men hvis kunde som er innvilget fritak flytter til en ny bolig, med tilkoplet kommunikasjonsenhet, kan nettselskapet kreve at kunden betaler et gebyr for deaktivering, sier Flataker.

 

Les NVEs svar til Distriktsenergi om gebyr for kunder uten AMS her

Les NVEs svar til Nettalliansen om gebyr ved bomtur her

Kontaktpersoner

Guro Grøtterud, seksjonssjef for sluttbrukermarkedet, Reguleringsmyndigheten for Energi

45632677 / ggro@nve.no