Publisert 17.02.2021 , sist oppdatert 01.06.2021

Sluttbrukermarkedsstatistikk for 4. kvartal og året 2020

Bytte av strømleverandør økte i fjerde kvartal med 10 prosent blant husholdningskunder sammenlignet med 3. kvartal. Det viser tall fra Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME). 

Her finner du statistikk over sluttbrukermarkedet 

Økning i leverandørbytter fra 3. til 4. kvartal 2020.

Siste kvartal i 2020 ble det registrert omtrent 165 000 kraftleverandørbytter. Mesteparten av disse er husholdningskunder som står for 155 000 av byttene. Dette er en økning på 10 prosent fra 3. kvartal 2020, men en nedgang på 13 prosent sammenlignet mot 4. kvartal 2019.

Leverandørbyttene viser totalt antall bytter og ikke antall kunder som bytter leverandør. Dette betyr at én person som bytter kraftleverandør flere ganger vil telles som flere bytter.  

Leverandørbytter gjennom året 2020

2020 var et år med svært lave kraftpriser gjennom store deler av året. Videre gjorde Covid-19 pandemien om på hverdagen til sluttbrukerne. Om dette har hatt konsekvenser for antall leverandørbytter er for tidlig å si, men tallene viser ingen store svingninger i leverandørskifter under pandemien.

Det var 620 000 leverandørskifter 2020, en nedgang 13 prosent fra 2019. Bytteprosenten viser hvor stor andel av strømkundene som byttet kraftleverandør. I 2020 byttet 21 prosent av husholdningskundene og 10 prosent av næringskundene kraftleverandør, en nedgang på 3 prosent for begge grupper. Nedgangen kan sees i sammenheng med de lave strømprisene i 2020. 

Fortsatt svakt avtagende markedsandeler i husholdningsmarkedet.

Statistikken har vist en svak månedlig reduksjon i den største strømleverandørens markedsandel blant husholdningskunder. Reduksjonen fortsetter 4. kvartal 2020. Lavere markedsandeler kan på sikt bidra til økt konkurranse og dermed lavere priser i sluttbrukermarkedet.

RME publiserer gjennomsnittlig markedsandel per prisområde. Det var en reduksjon i markedsandelen til den største kraftleverandøren i fire av fem prisområder i 4. kvartal 2020 sammenlignet med siste måned i 3. kvartal. Unntaket er Vest-Norge (NO5) med en svak økning på 0,1 prosentpoeng for den største aktøren i prisområdet.

Den største reduksjonen i markedsandel var i Sørøst-Norge (NO1) med en nedgang på 0,9 prosentpoeng. Det er også i Sørøst-Norge man finner den laveste gjennomsnittlige markedsandelen for den største kraftleverandøren, på 53,8 prosent av husholdningskundene.

Høyest markedsandeler i husholdningsmarkedet er i Nord-Norge (NO4), med et gjennomsnitt på 76 prosent for den største strømleverandøren. I de øvrige prisområdene var gjennomsnittlig markedsandel for den største leverandøren mellom 68-70 prosent.

Trenden for markedsandeler i 2020

Ved utgangen av 4. kvartal 2020 hadde den strømleverandøren med størst markedsandel blant husholdningskunder i norske nettområder en markedsandel på 67,5 prosent av antall kunder. Dette tilsvarer en nedgang på 2,5 prosentpoeng fra samme kvartal i 2019.

Trenden med avtagende markedsandeler for den største kraftleverandøren har gjennom 2020 ført til en total nedgang i markedsandeler sammenlignet med 2019, på 2,50 prosentpoeng. Totalt har også den nest største kraftleverandøren hatt en reduksjon på 0,2 prosentpoeng. Til sammenligning har kraftleverandør nummer 3,4 og 5 økte markedsandeler, på hhv. 0,2, 0,3 og 0,4 prosentpoeng.

Reduksjonen i markedsandeler for den største kraftleverandøren har vært ganske lik i de forskjellige prisområdene, på 2,4 - 2,6 prosentpoeng. Unntaket er Vest-Norge (NO5) hvor reduksjonen i den største kraftleverandøren har vært noe lavere, med 1,8 prosentpoeng siden utgangen av 2019. 

Nedgang i antall kunder på pliktleveranse 4. kvartal 2020 sammenlignet med kvartalet før

Over tid er det positivt med en reduksjon i antall kunder på leveringsplikt. Pliktleveranser er ment som en midlertidig ordning og er en leveranse av strøm på dyrere vilkår enn normalt.

Ved utgangen av 4. kvartal 2020 var ca. 56 000 husholdningskunder på leveringsplikt, dette er en reduksjon på 4388 kunder fra 3. kvartal 2020. RME har delt inn leveringplikt-tallene i forskjellige tidsperioder, for å gi informasjon om hvor lenge kundene er på leveringsplikt. Tidsperiodene er mindre enn 6 uker, mellom 6 uker og 6 måneder og mer enn 6 måneder. Det var nedgang i antall husholdningskunder på leveringsplikt alle tidsperiodene mellom 3. og 4. kvartal 2020.

Antall kunder som har vært lenge på pliktleveranse synker i 2020

Siden 4. kvartal 2019 har det vært en nedgang i antall husholdningskunder på leveringplikt på 16 prosent, eller 10 800 kunder. Denne nedgangen skyldes en reduksjon i antall husholdninger som har vært på pliktleveranseordningen over 6 måneder. RME ser på dette som en positiv utvikling, siden ordningen er ment å være midlertidig til husholdningene velger seg en kraftleverandør.

Kontaktpersoner

Oda Bratlie, førstekonsulent
e-post: odb@nve.no
telefon: 22 95 94 97

Guro Grøtterud, seksjonssjef
e-post: ggro@nve.no
Mobil: 22 95 90 69

Retting av leverandørskiftetall for 1. kvartal 2020

RME har oppdaget en feil i de publiserte leverandørskiftetallene for januar, februar og mars 2020. Tallene ble publisert 23. november 2020. Antall bytter var dobbelt så høyt som det skulle vært og inngikk i analysen av året 2020. Feilen ble rettet opp 1. juni 2021. 

 

Fakta: Hva forteller leverandørskiftetallene oss?

Antall leverandørskifter kan være en indikator på graden av konkurranse i sluttbrukermarkedet. I et velfungerende kraftmarked med aktive og velinformerte strømkunder, vil strømkundene velge de mest konkurransedyktige strømavtalene. Tiltakende bytteaktivitet kan tyde på økt konkurranse i markedet, men avtagende bytteaktivitet kan tyde på redusert konkurranse.

Den årlige bytteprosenten viser antall bytter i forhold til totalt antall aktive målepunkt.

 

Fakta: Hvordan beregner vi markedsandeler i sluttbrukermarkedet for strøm?

Markedsandeler sier noe om hvor stor andel av kunder og forbruk strømleverandører har i sluttbrukermarkedet. RME beregner nasjonalt gjennomsnitt av markedsandelene ved å se på de største aktørene innenfor hvert enkelt nettområde i Norge. De gjennomsnittlige markedsandelene i nettområdene publiseres også etter prisområde for å belyse geografiske forskjeller.

Markedsandelene i nettområdene beregnes som et uvektet gjennomsnitt, det vil si at den største aktøren i et nettområde med få målepunkt teller like mye som den største aktøren i et nettområde med mange målepunkt.

RME navngir ikke selskaper i markedsandelstatistikken da vi anser dette som konkurransesensitiv informasjon.

Fakta: Husholdningskunder på leveringsplikt

Leveringsplikten skal sikre at alle har tilgang til strøm. Kunder som ikke har valgt strømleverandør er på leveringsplikt hos nettselskapet. Dette kan skje ved flytting, dersom en strømleverandør går konkurs eller når kunden ikke betaler strømregningen. Prisen for kunder på leveringsplikt er regulert de første seks ukene. Etter de seks første ukene skal nettselskapet sette en høyrere pris for at kundene skal ha insentiv til å velge strømleverandør. Her kan du lese mer om ordningen med leveringsplikt.