Bytte av strømleverandør økte i fjerde kvartal med 10 prosent blant husholdningskunder sammenlignet med 3. kvartal. Det viser tall fra Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME). Bytteaktiviteten økte også for året 2020, da bytteprosenten for husholdningskunder var på 26,4 prosent, en økning fra 2019 på 2,2 prosentpoeng. Næringskundene lå noe lavere med en bytteprosent på 13,7 prosent.

Her finner du statistikk over sluttbrukermarkedet 

Økning i leverandørbytter fra 3. til 4. kvartal 2020.

Siste kvartal i 2020 ble det registrert omtrent 165 000 kraftleverandørbytter. Mesteparten av disse er husholdningskunder som står for 155 000 av byttene. Dette er en økning på 10 prosent fra 3. kvartal 2020, men en nedgang på 13 prosent sammenlignet mot 4. kvartal 2019.

Leverandørbyttene viser totalt antall bytter og ikke antall kunder som bytter leverandør. Dette betyr at én person som bytter kraftleverandør flere ganger vil telles som flere bytter.  

Leverandørbytter gjennom året 2020

2020 var et år med svært lave kraftpriser gjennom store deler av året. Videre gjorde Covid-19 pandemien om på hverdagen til sluttbrukerne. Om dette har hatt konsekvenser for antall leverandørbytter er for tidlig å si, men tallene viser ingen store svingninger i leverandørskifter under pandemien.

Det var omtrent 790 000 bytter av kraftleverandør i 2020. Dette er flere enn i 2019. Økningen var på 76 000, eller 11 prosent totalt. Det skjedde 68 000 flere bytter av husholdninger og 8000 flere av næringskunder, eller økninger på hhv. 11 prosent og 13 prosent sammenlignet med 2019.

Fortsatt svakt avtagende markedsandeler i husholdningsmarkedet.

Statistikken har vist en svak månedlig reduksjon i den største strømleverandørens markedsandel blant husholdningskunder. Reduksjonen fortsetter 4. kvartal 2020. Lavere markedsandeler kan på sikt bidra til økt konkurranse og dermed lavere priser i sluttbrukermarkedet.

RME publiserer gjennomsnittlig markedsandel per prisområde. Det var en reduksjon i markedsandelen til den største kraftleverandøren i fire av fem prisområder i 4. kvartal 2020 sammenlignet med siste måned i 3. kvartal. Unntaket er Vest-Norge (NO5) med en svak økning på 0,1 prosentpoeng for den største aktøren i prisområdet.

Den største reduksjonen i markedsandel var i Sørøst-Norge (NO1) med en nedgang på 0,9 prosentpoeng. Det er også i Sørøst-Norge man finner den laveste gjennomsnittlige markedsandelen for den største kraftleverandøren, på 53,8 prosent av husholdningskundene.

Høyest markedsandeler i husholdningsmarkedet er i Nord-Norge (NO4), med et gjennomsnitt på 76 prosent for den største strømleverandøren. I de øvrige prisområdene var gjennomsnittlig markedsandel for den største leverandøren mellom 68-70 prosent.

Trenden for markedsandeler i 2020

Ved utgangen av 4. kvartal 2020 hadde den strømleverandøren med størst markedsandel blant husholdningskunder i norske nettområder en markedsandel på 67,5 prosent av antall kunder. Dette tilsvarer en nedgang på 2,5 prosentpoeng fra samme kvartal i 2019.

Trenden med avtagende markedsandeler for den største kraftleverandøren har gjennom 2020 ført til en total nedgang i markedsandeler sammenlignet med 2019, på 2,50 prosentpoeng. Totalt har også den nest største kraftleverandøren hatt en reduksjon på 0,2 prosentpoeng. Til sammenligning har kraftleverandør nummer 3,4 og 5 økte markedsandeler, på hhv. 0,2, 0,3 og 0,4 prosentpoeng.

Reduksjonen i markedsandeler for den største kraftleverandøren har vært ganske lik i de forskjellige prisområdene, på 2,4 - 2,6 prosentpoeng. Unntaket er Vest-Norge (NO5) hvor reduksjonen i den største kraftleverandøren har vært noe lavere, med 1,8 prosentpoeng siden utgangen av 2019. 

Nedgang i antall kunder på pliktleveranse 4. kvartal 2020 sammenlignet med kvartalet før

Over tid er det positivt med en reduksjon i antall kunder på leveringsplikt. Pliktleveranser er ment som en midlertidig ordning og er en leveranse av strøm på dyrere vilkår enn normalt.

Ved utgangen av 4. kvartal 2020 var ca. 56 000 husholdningskunder på leveringsplikt, dette er en reduksjon på 4388 kunder fra 3. kvartal 2020. RME har delt inn leveringplikt-tallene i forskjellige tidsperioder, for å gi informasjon om hvor lenge kundene er på leveringsplikt. Tidsperiodene er mindre enn 6 uker, mellom 6 uker og 6 måneder og mer enn 6 måneder. Det var nedgang i antall husholdningskunder på leveringsplikt alle tidsperiodene mellom 3. og 4. kvartal 2020.

Antall kunder som har vært lenge på pliktleveranse synker i 2020

Siden 4. kvartal 2019 har det vært en nedgang i antall husholdningskunder på leveringplikt på 16 prosent, eller 10 800 kunder. Denne nedgangen skyldes en reduksjon i antall husholdninger som har vært på pliktleveranseordningen over 6 måneder. RME ser på dette som en positiv utvikling, siden ordningen er ment å være midlertidig til husholdningene velger seg en kraftleverandør.