Publisert 18.10.2021 , sist oppdatert 20.01.2022

RME ønsker innspill til metodeforslag

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har mottatt metodeforslag fra Statnett og Nord Pool EMCO, og ønsker innspill på forhold som vil være av betydning for anvendelsen av metodene i Norge. Metodeforslagene omhandler frekvenskvalitet og frekvensreguleringsreserve, samt metodeforslag om felles markedskopling i døgn- og intradagmarkedet

Metodeforslagene skal sikre tilfredsstillende frekvenskvalitet i synkronområdet Norden

RME har mottatt seks metodeforslag vedrørende frekvenskvalitet og krav til frekvensreguleringsreserve (Frequency Containment Reserves – FCR) for synkronområdet Norden. Metodeforslaget om frekvenskvalitet har som formål å definere parametere for frekvenskvalitet i synkronområdet. Metodeforslaget setter også et mål for hvor mange minutter utenfor normalbåndet TSOene kan ha i løpet av ett år. Metodeforslagene om frekvensreguleringsreserve har som formål å lage felles regler mellom de nordiske TSOene for hvor mye frekvensreguleringsreserve som må være tilgjengelig til enhver tid, hvor mye som kan utveksles mellom TSOene, og hvordan frekvensreguleringsreserve skal aktiveres.

RME har videre mottatt ett metodeforslag vedrørende utveksling og deling av FRR (Frequency Restoration Reserves). Metodeforslaget regulerer hvor mye reserver hver av de nordiske TSOene kan dele og utveksle med andre synkronområder.

Metodeforslagene er utviklet etter krav som følger av kommisjonsforordningen (EU) 2017/1485 om fastsettelse av retningslinjer for drift av transmisjonsnettet for elektrisk kraft (SO GL).

Metodeforslagene skal legge til rette for en felles markedskopling i døgn- og intradagmarkedet

RME har mottatt to metodeforslag fra Nord Pool EMCO angående MCO-plan og back-up prosedyrer. Metodeforslaget om MCO-plan definerer prinsippene for samarbeid mellom alle utpekte kraftbørser (NEMO’er), og opprettelsen av en NEMO-komité med roller og ansvar. MCO-planen gir en beskrivelse av foreslått tidsplan for implementeringen av markedskobling i Europa for døgn- og intradagmarkedet.

Metodeforslaget om back-up prosedyrer beskriver prinsippene som skal ligge til grunn når det utvikles prosedyrer som skal sikre gjennomføring av daglig markedskobling i både døgn- og intradagmarkedet dersom det oppstår en unormal situasjon.

Metodeforslagene er utviklet etter krav om følger av kommisjonsforordningen (EU) 2015/1222 om fastsettelse av retningslinjer for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering.

RME ønsker innspill

Selve innholdet i metodeforslagene har tidligere blitt sendt på høring av systemoperatørene og NEMOene i forbindelse med utarbeidelsen av metodene. RME ønsker nå innspill på om det er særlige forhold RME bør ta i betraktning når den enkelte metode skal anvendes i Norge.

Statnett og Nord Pool EMCO har i tillegg til å oversende metodeforslagene, gitt innspill til RME hva gjelder metodenes innhold og hvilke konsekvenser metodeforslagene er forventet å ha for norske aktører. Metodeforslagene og Statnetts og Nord Pool EMCOs innspill til metodeforslagene finnes i menyen til høyre.

Frist for å sende innspill er 18. november 2021.

Innspillene merkes med følgende referansenummer og sendes til rme@nve.no:

 • Innspill til metodeforslag for definering av frekvenskvalitet og mål for frekvenskvalitet merkes med referansenummer 201839790
 • Innspill til metodeforslag for dimensjoneringsregler for FCR merkes med referansenummer 202012931
 • Innspill til metodeforslag for spesifikke egenskaper og spesifikasjoner for FCR merkes med referansenummer 202012931
 • Innspill til metodeforslag for minste aktiveringsperiode som skal sikres av leverandører av FCR merkes med referansenummer 201833810
 • Innspill til metodeforslag for nytte- kostnadsanalyse merkes med referansenummer 201833810
 • Innspill til metodeforslag for grenseverdier for utveksling av FCR mellom TSOene merkes med referansenummer 202012931
 • Innspill til metodeforslag for grenser for utveksling av FRR og RR mellom synkronområder merkes med referansenummer 202112933
 • Innspill til metodeforslag for MCO-plan merkes med referansenummer 201704488
 • Innspill til metodeforslag for back-up prosedyrer merkes med referansenummer 201704556

Oversikt over metodene det ønskes innspill på

De relevante metodeforslagene RME ønsker innspill på er følgende:

Frekvenskvalitet

 • Metodeforslag for parametere for definering av frekvenskvalitet og mål for frekvenskvalitet utarbeidet av TSOene i synkrområdet Norden etter krav i SO GL art. 127.

Frekvensreguleringsreserve

 • Metodeforslag for dimensjoneringsregler for FCR utarbeidet av TSOene i synkronområdet Norden etter krav i SO GL art. 153.
 • Metodeforslag for spesifikke egenskaper og spesifikasjoner for FCR utarbeidet av TSOene i synkronområdet Norden etter krav i SO GL art. 154.2.
 • Metodeforslag for minste aktiveringsperiode som skal sikres av leverandører av FCR utarbeidet av TSOene i synkronområdet Norden etter krav i SO GL art. 156.10.
 • Metodeforslag for nytte- kostnadsanalyse utarbeidet av TSOene i synkronområdet Norden etter krav i SO GL art. 156.11.

Utveksling av reserver

 • Metodeforslag for grenseverdier for utveksling av FCR mellom TSOene utarbeidet av TSOene i synkronområdet Norden etter krav i SO GL art. 163.2.
 • Metodeforslag for grenser for utveksling av FRR mellom synkronområder etter krav i SO GL art. 176.1, og grenser for omfanget av deling av FRR mellom synkronområder etter krav i SO GL art. 177.1 utarbeidet av TSOene i synkronområdet Norden.

Felles markedskopling

 • Metodeforslag for felles MCO-plan utarbeidet av NEMOene i Europa etter krav i CACM art. 7.
 • Metodeforslag for back-up prosedyrer utarbeidet av NEMOene i Europa etter krav i CACM art. 36.

Bakgrunn

Den 11. juni 2021 vedtok Stortinget å innlemme fire kommisjonsforordninger i EØS-avtalen. Kommisjonsforordningene er bygget opp etter et system hvor de mer overordnede pliktene og kravene beskrives i forordningene, mens de detaljerte reglene for hvordan disse pliktene og kravene skal gjennomføres i praksis, er beskrevet i vilkår og metoder som utvikles av systemoperatørene og/eller kraftbørsene. Nærmere informasjon om kommisjonsforordningene og utviklingen av metoder finnes her.

 

 

Metoder vi ønsker innspill på i denne runden. Frist 18. november 2021.

SOGL

CACM

 

Hva er metoder?

Metoder utviklet etter krav i kommisjonsforordningene er en utdyping og supplering av enkelte bestemmelser i regelverket. Det er stort behov for å modernisere kraftmarkedsdesignet og hvordan vi drifter kraftsystemet for at det skal være mulig å fase inn stadig mer ikke-regulerbar kraftproduksjon. Denne moderniseringen må koordineres mellom land fordi det fysiske kraftsystemet i Norden og Europa er koblet sammen. Utviklingen av metoder har som formål å understøtte denne koordineringen. 

Forslag til metoder utarbeides av TSOer eller NEMOer i området hvor metoden skal gjelde, og blir deretter sendt til relevante reguleringsmyndigheter for godkjenning.  Reguleringsmyndighetene fører tilsyn med at den nasjonale TSO og NEMO følger metodene i utøvelsen av sine oppgaver.