Publisert 14.09.2021 , sist oppdatert 18.10.2021

RME ønsker innspill til metodeforslag for felles nettmodell, felles markedskopling og fastsettelse av LFC-blokk

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har mottatt metodeforslag fra Statnett og ønsker innspill på forhold som vil være av betydning for anvendelsen av metodene i Norge.

Photo by Johannes Plenio

Metodeforslagene muliggjør en felles europeisk nettmodell

RME har mottatt seks metodeforslag vedrørende felles nettmodell, levering av produksjons- og lastdata og fastsettelse av LFC-blokk. Metodeforslagene om felles nettmodell har som formål å realisere effektiv og sikker deling av nettmodeller i Europa. Ved å bruke standardiserte nettmodeller i driften av kraftsystemet, vil dette muliggjøre mer korrekt kapasitetsberegning og bedre sikkerhetskoordinering mellom land.

Metodeforslagene om levering av produksjon- og lastdata har som formål å sikre at alle europeiske systemoperatører samler inn data som er nødvendig for å bygge sin individuelle nettmodell med en kvalitet som gjør det mulig å kunne bygge en felles europeisk nettmodell. Metoden om LFC-blokk etablerer såkalte LFC-områder som samsvarer med budområdene i energimarkedet i det nordiske synkronsystemet, og disse områdene utgjør til sammen den nordiske LFC-blokken. Formålet med metoden er å etablere kontrollprosess og kontrollstruktur for det nordiske synkrone kraftsystemet.

Metodeforslag for felles markedskopling

RME har videre mottatt tre metodeforslag relevant for den felles markedskoplingen. Metodeforslagene inneholder krav til hvordan planlagt flyt av kraft mellom budområder skal beregnes i døgn- og intradagmarkedet, og hvilken frist som skal gjelde for bindende fastsettelse av kapasitet i døgnmarkedet.

Metodeforslagene er utviklet etter krav som følger av kommisjonsforordningene (EU) 2015/1222 om fastsettelse av retningslinjer for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering (CACM), (EU) 2016/1719 om fastsettelse av retningslinjer for langsiktig kapasitetsfastsettelse (FCA) og (EU) 2017/1485 om fastsettelse av retningslinjer for drift av transmisjonsnettet for elektrisk kraft (SO GL).

RME ønsker innspill

Selve innholdet i metodeforslagene har tidligere blitt sendt på høring av systemoperatørene i forbindelse med utarbeidelsen av metodene. RME ønsker nå innspill på om det er særlige forhold RME bør ta i betraktning når den enkelte metode skal anvendes i Norge.

Statnett har i tillegg til å oversende metodeforslagene gitt innspill til RME hva gjelder metodenes innhold og hvilke konsekvenser metodeforslagene er forventet å ha for norske aktører. Metodeforslagene og Statnetts innspill til metodeforslagene finnes i menyen til høyre.

Frist for å sende innspill er 8. oktober 2021.

Innspillene merkes med følgende referansenummer og sendes til rme@nve.no:

 • Innspill til metodeforslagene for felles nettmodell merkes med referansenummer 201833811
 • Innspill til metodeforslagene for framlegging av produksjons- og lastdata merkes med referansenummer 201703432
 • Innspill til metodeforslagene for beregning av planlagte utvekslinger merkes med referansenummer 201705458
 • Innspill til metodeforslag til frist for bindende fastsettelse av kapasitet i døgnmarkedet merkes med referansenummer 201704479
 • Innspill til metodeforslag til fastsettelse av LFC-blokk i synkronområdet Norden merkes med referansenummer 201839787

Oversikt over metodene det ønskes innspill på

De relevante metodeforslagene RME ønsker innspill på er følgende:

Felles nettmodell

 • Metodeforslag for felles nettmodell utarbeidet av TSOene etter krav i SO GL art. 67 og 70.
 • Metodeforslag for felles nettmodell utarbeidet av TSOene etter krav i CACM art. 17.
 • Metodeforslag for felles nettmodell utarbeidet av TSOene etter krav i FCA art. 18.
 • Metodeforslag for levering av produksjons- og lastdata utarbeidet av TSOene etter krav i CACM art. 16.
 • Metodeforslag for levering av produksjons- og lastdata utarbeidet av TSOene etter krav i FCA art. 17.

Markedskopling

 • Metodeforslag for beregning av planlagt kraftutveksling i døgnmarkedet utarbeidet av TSOene etter krav i CACM art. 43.
 • Metodeforslag for beregning av planlagt kraftutveksling i intradagmarkedet utarbeidet av TSOene etter krav i CACM art. 56.
 • Metodeforslag til frist for bindende fastsettelse av kapasitet i døgnmarkedet utarbeidet av TSOene etter krav i CACM art. 69.

LFC-blokk

 • Metodeforslag til fastsettelse av LFC-blokk i synkronkronområdet Norden utarbeidet av TSOene etter krav i SO GL art. 141.

Bakgrunn

Den 11. juni 2021 vedtok Stortinget å innlemme fire kommisjonsforordninger i EØS-avtalen. Kommisjonsforordningene er bygget opp etter et system hvor de mer overordnede pliktene og kravene beskrives i forordningene, mens de detaljerte reglene for hvordan disse pliktene og kravene skal gjennomføres i praksis, er beskrevet i vilkår og metoder som utvikles av systemoperatørene og/eller kraftbørsene. Nærmere informasjon om kommisjonsforordningene og utviklingen av metoder finnes her.

Metoder vi ønsker innspill på i denne runden. Frist 8. oktober 2021

Hva er metoder?

Metoder utviklet etter krav i kommisjonsforordningene er en utdyping og supplering av enkelte bestemmelser i regelverket. Det er stort behov for å modernisere kraftmarkedsdesignet og hvordan vi drifter kraftsystemet for at det skal være mulig å fase inn stadig mer ikke-regulerbar kraftproduksjon. Denne moderniseringen må koordineres mellom land fordi det fysiske kraftsystemet i Norden og Europa er koblet sammen. Utviklingen av metoder har som formål å understøtte denne koordineringen. 

Forslag til metoder utarbeides av TSOer eller NEMOer i området hvor metoden skal gjelde, og blir deretter sendt til relevante reguleringsmyndigheter for godkjenning.  Reguleringsmyndighetene fører tilsyn med at den nasjonale TSO og NEMO følger metodene i utøvelsen av sine oppgaver.