Publisert 06.12.2021

Nettselskapene kan holde av plass til vanlige strømkunder

I deler av strømnettet er det begrenset kapasitet til å koble på nye strømkunder. Hovedregelen er at strømkunder skal kobles på fortløpende, men Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) presiserer at nettselskapene kan holde av noe kapasitet til vanlige strømkunder.

- Vi ser nå at nye og gamle strømbrukere etterspør betydelig økt kapasitet. Noen av disse kan tilpasse sitt effektbehov etter tilgjengelig kapasitet i strømnettet for eksempel store ladestasjoner og enkelte typer datasentre. Det kan innebære at enkeltkunder ønsker all ledig kapasitet i et område, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund

- Prosessen med å etablere økt kapasitet i regional- og transmisjonsnettet kan ta opptil 10 år. Dette har gjort at vi ser behov for å presisere at det er anledning til å holde av noe kapasitet til vanlige strømkunder, fortsetter Lund.

På bakgrunn av henvendelser RME har mottatt, ønsker vi å presisere at det er anledning til å reservere kapasitet for å kunne forsyne vanlige strømkunder. Hovedregelen er fortsatt at det er først-til-mølla prinsippet som gjelder og nettselskapet plikter å gi tilknytning uten ugrunnet opphold iht. leverings- og tilknytningsplikten.

Med vanlig strømkunder mener RME tilknytning av boliger, fritidsboliger og næring med begrenset effektuttak. Det vil være opp til det enkelte nettselskap å fastsette mer detaljerte kriterier for hvilke type tilknytninger nettselskapet ser det hensiktsmessig og holde av kapasitet til.

Hovedregelen først-til-mølla

Nettselskapene har en plikt til å stille nettkapasitet til rådighet for kunder som ønsker å tilknytte seg eller å øke sitt effektuttak. Hovedregelen er at kapasitet skal deles ut fortløpende etter først-til-mølla prinsippet. Innenfor først-til-mølla prinsippet må nettselskapet ha klare kriterier for hva som skal til for å bli tildelt kapasitet og hvordan en kø med tilknytninger håndteres dersom det er etterspørsel etter mer kapasitet enn hva som er tilgjengelig i nettet.

Tildeling av kapasitet til kommende kunder skal være tidsbegrenset – dvs. at kunder som ikke forholder seg til kjente frister fra nettselskapet må vike plass for andre aktører som har behov for kapasiteten. For mer informasjon se våre nettsider om fordeling av ledig kapasitet.

Nettselskapene skal utvikle nettet i takt med behovet

Nettselskapene har en plikt til å gi tilknytning uten ugrunnet opphold. Denne plikten gjelder overfor alle nettselskapets kunder.

Å holde av kapasitet skal ikke være hovedregelen. Nettselskapene har et ansvar for å utvikle nettet i takt med behovet.

- For å sikre tilstrekkelig utbygging er det viktig at nettselskapet kartlegger fremtidig behov og starter opp nødvendige prosesser tidlig nok for å utvikle nettet slik at det kan gis tilknytning innen rimelig tid – her er blant annet kraftsystemutredningene et viktig verktøy, presiserer Lund.

Kontaktpersoner

Bjørnar Araberg Fladen, seniorrådgiver
mobil: 22 95 92 41

Torfinn Jonassen, seksjonssjef
mobil: 95 22 45 48