Publisert 09.09.2022 , sist oppdatert 12.09.2022

Laveste antall leverandørbytter siden 2019

Husholdninger byttet kraftleverandør 95 000 ganger i andre kvartal 2022.  

- Dette er det laveste antall bytter registrert siden Elhubs oppstart i januar 2019, til tross for høye strømpriser og mye mediaoppmerksomhet. En årsak til det lave antall leverandørbytter kan være at mange husholdninger byttet leverandør vinteren 2021/22, sier seksjonsleder Torfinn Jonassen  

Sammenlignet med andre kvartal 2021 er det nedgang i leverandørbytter på 16 prosent, og 21 prosent sammenlignet med 2020. Siden 2019 har antall leverandørbytter i andre kvartal vært lavere enn antall bytter gjort i første kvartal for samme år. Denne trenden vedvarer i 2022, hvor det i andre kvartal var en nedgang på 43 % sammenlignet med første kvartal.  

 Næringskunder bytter kraftleverandør omtrent 10 000 ganger i løpet av andre kvartal, som ligger nærmere normalen. Vi ser derfor ikke den samme nedgangen som for husholdninger.

Antall leverandørbytter per prisområde 

48 % av leverandørbyttene i andre kvartal ble gjort i Øst-Norge, som ikke er overraskende siden det er flest målepunkt i dette prisområdet. For å bedre gjenspeile bytteaktiviteten i hvert prisområde, kan vi se på antall bytter gjort per målepunkt innenfor hvert prisområde:  

Figur over antall leverandørskifter pr prisområde

Figuren viser antall leverandørbytter per målepunkt, innenfor hvert prisområde. Merk at RME ikke har tall over antall kunder som har gjennomført leverandørbytte, men antall bytter gjort innenfor hver måned. Dette betyr at én kunde som bytter leverandør to ganger i løpet av en måned vil telle som 2 bytter.

Kunder i Øst-Norge bytter kraftleverandør oftere enn i de andre prisområdene. Midt- og Nord-Norge bytter kraftleverandør mer sjeldent enn de andre prisområdene i løpet av andre kvartal.

Markedsandelene til den største kraftleverandøren innenfor hvert nettområde fortsetter å synke

Siden første kvartal 2019 har vi sett markedsandelene til den største kraftleverandøren innenfor hvert nettområde fortsetter å synke hvert kvartal. Siden 2019 har markedsandelen til den største kraftleverandøren innenfor hvert nettområde sunket med 6,3 %.

Det er nedgang i markedsandelen til den største kraftleverandøren innenfor hvert nettselskap i alle prisområder. Nedgangen er størst i Øst-, Sørvest- og Vest-Norge, med mellom 6,9 – 8 %. Markedsandeler kan minske med økt bytteaktivitet.

De største kraftleverandørene øker sin markedsandel

I utgangen av første kvartal 2019 hadde de ti største kraftleverandørene 64 % av husholdningskundene, deres markedsandel har økt siden da. Ved utgangen av andre kvartal 2022 hadde de ti største kraftleverandørene 69 % av husholdningskundene. Økningen tilsvarer omtrent 196 000 kunder.

Figuren viser utviklingen av markedsandelene til de 10 største kraftleverandørene siden 2019

Figuren viser markedsandelen til de ti største kraftleverandørene siden mars 2019. Figuren viser noen hopp i markedsandelene, dette skyldes oppkjøp og fusjonering av selskaper. At de ti største leverandørene øker sin markedsandel betyr at mindre kraftleverandører samlet mister markedsandeler.

Økning i antall kunder på leveringsplikt

Det var 56 503 husholdningskunder som mottok leveringspliktig kraftleveranse fra nettselskapet i utgangen av andre kvartal 2022. Kundene utgjør 2 % av alle husholdningskunder. RME rapporterte at vi i første kvartal 2022 så det laveste antallet husholdningskunder på leveringspliktordningen siden Elhubs oppstart. Ved utgangen av andre kvartal har tallet økt igjen med omtrent 2500 kunder. De høye strømprisene kan være en årsak til økningen. Dersom kunder har problemer med å betale strømregningen sin, kan kraftleverandøren si opp strømavtalen som kan gjøre at kundene havnet på leveringsplikt.

Tross økningen, har det siden mars 2019 vært en nedgang på 16 000 husholdningskunder, eller 23 prosent.

RME sendte nylig ut et forslag om å forlenge reguleringen av prispåslaget nettselskapene kan ta for leveringspliktig kraftleveranse utenom de første 6 ukene. Forlaget kan man lese her: Høring om midlertidig forlengelse av perioden for regulert påslag for leveringspliktig kraftleveranse - NVE Høringsfristen er 30. september.

 

Kontaktpersoner

Oda Kristine Bratlie, førstekonsulent
e-post: odb@nve.no

Torfinn Stulen Jonassen, seksjonssjef
e-post: tjo@nve.no

Fakta: Hvordan beregner vi markedsandeler i sluttbrukermarkedet for strøm?

Sluttbrukermarkedet for strøm består av om lag 150 aktive kraftleverandører. Markedsandeler sier noe om hvor stor andel disse kraftleverandørene har av antall kunder og mengde omsatt strøm i markedet. RME beregner nasjonalt gjennomsnitt av markedsandelene ved å se på de største aktørene innenfor hvert enkelt nettområde i Norge. De gjennomsnittlige markedsandelene i nettområdene publiseres også etter prisområde, for å belyse geografiske forskjeller.

Markedsandelene i nettområdene beregnes som et uvektet gjennomsnitt. Det vil si at den største aktøren i et nettområde med få målepunkt teller like mye som den største aktøren i et nettområde med mange målepunkt.

RME navngir ikke selskaper i markedsandelstatistikken, da vi anser dette som konkurransesensitiv informasjon.

Fakta: Strømkunder på leveringsplikt

Nettselskapet har plikt til å levere strøm til kunder som ikke har strømleverandør. Dette kan skje ved flytting, dersom en strømleverandør går konkurs eller når kunden ikke betaler strømregningen. Prisen for kunder på leveringsplikt er regulert de første seks ukene. Etter de seks første ukene skal nettselskapet sette en høyere pris for at kundene skal ha insentiv til å velge strømleverandør. Her kan du lese mer om ordningen med leveringsplikt.