Publisert 14.02.2021 , sist oppdatert 16.02.2021

Lav kraftpris medfører lavere inntektsrammer for 2020

Nettselskapenes inntektsramme for 2020 ble 2,9 milliarder kroner lavere enn hva Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) tidligere har varslet. Det er de lave kraftprisene i 2020 som er hovedårsaken til nedgangen.  

- De lave kraftprisene vi så i 2020 kommer ikke bare strømkundene til gunst gjennom lave strømpriser, men også gjennom lavere nettleie, sier direktør for RME, Ove Flataker. 

I desember 2019 varslet RME en samlet inntektsramme for 2020 på 26,9 milliarder kroner. Varselet var basert på estimerte størrelser for inflasjon, referanserente og kraftpris for 2020. Vi har nå vedtatt endelig inntektsramme for 2020, basert på faktiske observasjoner av inflasjon, referanserente og kraftpris for 2020. Vedtatt inntektsramme er på 24 milliarder kroner for alle nettselskapene, altså 2,9 milliarder kroner lavere enn varselet fra desember 2019.  

Her finner du mer detaljert informasjon om inntektsrammene for 2020. 

Prisen på kraft påvirker inntektsrammene og dermed nettleien som kundene betaler 

Nettselskapenes årlige inntektsrammer skal dekke alle kostnadene de har hatt til drift og avskrivning av strømnettet, og en rimelig avkastning på deres investerte kapital. Det er i hovedsak inntektsrammen som danner grunnlag for hvor mye nettleie som nettselskapene kan hente inn fra kundene sine over tid.   

Som en del av nettdriften, påløper det kostnader for nettselskapene i form av overføringstap i nettet, eller nettap. Dette innebærer at noe strøm går tapt mellom innmatingspunktet hos strømprodusenten og uttakspunktet hos forbrukeren på grunn av motstand i ledningene. Nettselskapene må kjøpe kraft for å dekke dette overføringstapet, og denne kostnaden inngår i beregningsgrunnlaget for inntektsrammen.  

I inntektsrammen beregner vi kostnaden ved nettap som overføringstap i MWh multiplisert med en referansepris på kraft. Referanseprisen på kraft er knyttet opp til områdeprisene i de ulike elspotområdene i Norge. På denne måten påvirker kraftprisen nettselskapenes inntektsrammer, og dermed også nettleien som kundene betaler.  

- Det er ikke et én til én forhold mellom inntektsrammen til nettselskapene i ett år og nettleien som kundene betaler i det samme året. Det er likevel en klar sammenheng mellom inntektsrammen og nettleien sett over flere år. RME sørger for at nettselskapene ikke henter inn mer enn det som er tillatt gjennom nettleien, forklarer Flataker.

Kraftprisen for 2020 ble vesentlig lavere enn forventet 

I desember 2019 la RME til grunn et estimat på kraftprisen for 2020 på 392 kr/MWh. Kraftprisen i 2020 ble imidlertid vesentlig lavere, og vi endte opp med referansepriser mellom 114,6 – 121,7 kr/MWh for de ulike elspotområdene. Differansen mellom den estimerte kraftprisen og de faktiske kraftprisene medfører alene en reduksjon i inntektsrammene på 2,2 milliarder kroner for nettselskapene. Den resterende reduksjonen i inntektsramme på 0,7 milliarder kroner skyldes lavere inflasjon og gjeldskostnad enn antatt.    

Hva skjer hvis nettleien for 2020 har vært høyere enn det som inntektsrammen for 2020 tilsier? 

Nettselskapene legger til grunn RMEs varsel om inntektsramme når de bestemmer nettleien for et år. Den varslede inntektsrammen vil kunne avvike fra den inntektsrammen som blir vedtatt på grunn av endringer i forutsetningene om inflasjon, referanserente og kraftpris.  

Når inntektsrammen for 2020 viser seg å bli lavere enn hva som ble varslet, er det mulig at noen nettselskaper har satt nettleien for 2020 for høyt. Hvis det er tilfellet, vil nettselskapet justere nettleien for kommende år, slik at det som er blitt hentet inn for mye blir tilbakeført kundene. Det er helt vanlig at det blir en forskjell mellom nettselskapenes tillatte inntekt og deres faktiske inntekt i et gitt år, både i positiv og negativ retning. RME følger med på disse årlige differansene, og sørger for at differansene blir styrt mot null over tid.  

Her kan du lese mer om endring i nettleien fra 2020 til 2021

Kontaktpersoner

Mona Heien, rådgiver 
e-post: mohh@nve.no
Mobil: 959 79 438

Tore Langset, seksjonssjef
e-post: trl@nve.no
mobil: 900 56 552