Publisert 11.06.2024

Husholdningene byttet kraftleverandør 62 541 ganger i første kvartal 2024

Sammenlignet med samme kvartal i fjor var det 36 prosent færre husholdninger som byttet leverandør, omtrent 35 000 færre bytter. Flest bytter ble gjennomført i januar med 22 428 bytter.

Herman Dreyer Foto/NVE

Antall leverandørskifter ble redusert med 11,6 prosent fra fjerde kvartal 2023 til første kvartal 2024. Det var også en reduksjon over samme periode i foregående år. Da ble antall leverandørskifter redusert med 54,5 prosent, en reduksjon på omtrent 43 prosentpoeng mer enn i år.

Flest leverandørskifter, 45 prosent, ble som vanlig gjort i Øst-Norge (NO1) i første kvartal 2024. Det er flest målepunkt i dette prisområdet. Merk at RME ikke har tall over antall kunder som har gjennomført leverandørbytte, men antall bytter. Dette betyr at én kunde som bytter leverandør to ganger i løpet av en måned vil telle som 2 bytter.

Antall kunder på leveringsplikt opp fra i fjor og foregående kvartal

63 590 husholdningskunder mottok leveringspliktig kraftleveranse fra nettselskapet ved utgangen av første kvartal 2024, tilsvarende 2,3 prosent av antall kunder. Denne andelen har ligget stabilt rundt 2 prosent de siste årene.

Fra utgangen av foregående kvartal har antall husholdningskunder på leveringsplikt økt med 1 056 kunder. Sammenlignet med samme kvartal i 2023 var det 5 656 flere husholdninger på leveringsplikt.

Størst nedgang i gjennomsnittlig markedsandel til den største kraftleverandøren for Øst-Norge

Ved utgangen av første kvartal 2024 var nasjonal gjennomsnittlig markedsandel til den dominerende kraftleverandøren innenfor hvert nettområde 63,6 prosent. Dette er en minimal reduksjon på 0,04 prosentpoeng fra foregående kvartal. Sammenlignet med samme kvartal i 2023 er markedsandelen redusert med 0,56 prosentpoeng.

Markedsandelen til den største kraftleverandøren innenfor hvert nettområde har falt fra første kvartal i fjor for alle prisområder (unntatt Nord-Norge) med 0.4- 1.6 prosentpoeng. Den største reduksjonen var i Øst-Norge. For NO4 har markedsandelen økt med 0.8 prosentpoeng. Med et lengre tidsperspektiv, har gjennomsnittlig markedsandel falt i NO1-5 med henholdsvis 10,6, 8,1, 7, 3,7 og 6,3 prosentpoeng siden første kvartal 2019. Den største reduksjonen har altså vært for Øst-Norge, også over denne perioden.

Kontakt

Torfinn Stulen Jonassen, seksjonssjef
e-post: tjo@nve.no

Synne Schulerud Bøe, førstekonsulent
e-post: sboe@nve.no

Hvordan vi beregner markedsandeler i sluttbrukermarkedet for strøm

Sluttbrukermarkedet for strøm består av om lag 131 aktive kraftleverandører. Markedsandeler sier noe om hvor stor andel disse kraftleverandørene har av antall kunder og mengde omsatt strøm i markedet. RME beregner nasjonalt gjennomsnitt av markedsandelene ved å se på de største aktørene innenfor hvert enkelt nettområde i Norge. De gjennomsnittlige markedsandelene i nettområdene publiseres også etter prisområde, for å belyse geografiske forskjeller.

Markedsandelene i nettområdene beregnes som et uvektet gjennomsnitt. Det vil si at den største aktøren i et nettområde med få målepunkt teller like mye som den største aktøren i et nettområde med mange målepunkt.

RME navngir ikke selskaper i markedsandelstatistikken, da vi anser dette som konkurransesensitiv informasjon.

Strømkunder på leveringsplikt

Nettselskapet har plikt til å levere strøm til kunder som ikke har strømleverandør. Dette kan skje ved flytting, dersom en strømleverandør går konkurs eller når kunden ikke betaler strømregningen. Frem til 01. juli 2024 er prisen for kraftleveranse til kunder på leveringsplikt regulert og skal settes lik områdepris på Nord Pool Spot pluss et påslag på maksimalt 5 øre/ kWh (ekskl. avgifter).